ปวส.2 ภาคเรียนที่ 2/2560
แบบฟอร์มคำร้อง
:-แบบคำร้องขอทำบัตรนักศึกษา
 
:-แบบมอบอำนาจให้ลงทะเบียน
 
:-แบบคำร้องขอ รบ. ฉบับที่ ๒
:-แบบคำร้องขอเปลี่ยน และขอถอนรายวิชา
 
:-แบบคำร้องขออนุญาตไปเรียนสถานศึกษาอื่น
 
:-แบบคำร้องขอลาออก
:-แบบคำร้องขอสอบแก้ตัว มส
 
:-แบบคำร้องขอสอบแก้ตัว ๐ (ศูนย์)
 
:-แบบคำร้องขอจบการศึกษา
:-แบบคำร้องขอกลับเข้าเรียน
 
:-แบบคำร้องขอย้ายเข้าศึกษาต่อ
 
:-แบบคำร้องขอหนังสือรับรอง/ผลการเรียน
:-แบบคำร้องขออนุญาตไปเรียนสถานศึกษาอื่น
     
 
บัตรลงทะเบียนระดับชั้น ปวช.
 
ปวช.1 ภาคเรียนที่ 2/2563
 
ปวช.2 ภาคเรียนที่ 2/2563
 
ปวช.3 ภาคเรียนที่ 2/2563
 
:-สาขางานยานยนต์
 
:-สาขางานยานยนต์
 
:-สาขางานยานยนต์
 
:-สาขางานเยานยนต์ (ทวิ)
 
:-สาขางานเยานยนต์ (ทวิ)
 
:-สาขางานเยานยนต์ (ทวิ)
 
:-สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
 
:-สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
 
:-สาขางานตัวถังและสีรถยนต์(ทวิ)
 
:-สาขางานไฟฟ้ากำลัง
 
:-สาขางานไฟฟ้ากำลัง
 
:-สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
 
:-สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
 
:-สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
 
:-สาขางานไฟฟ้ากำลัง
 
:-สาขางานก่อสร้าง
 
:-สาขางานก่อสร้าง
 
:-สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
 
:-สาขางานการบัญชี
 
:-สาขางานการบัญชี
 
:-สาขางานก่อสร้าง
 
:-สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
:-สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
:-สาขางานการบัญชี
 
:-สาขางานอาหารและโภชนาการ
 
:-สาขางานอาหารและโภชนาการ
 
:-สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
:-สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 
:-สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 
:-สาขางานอาหารและโภชนาการ
 
:-สาขางานการโรงแรม (ทวิ)
 
:-สาขางานการโรงแรม
 
:-สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 
:-สาขางานการตลาด
 
:-สาขางานการตลาด
 
:-สาขางานการโรงแรม
 
:-สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เรือนจำ)
 
 
:-สาขางานการตลาด
 
 
 
 
 
 
 
บัตรลงทะเบียนระดับชั้น ปวส.
 
ปวส.1 ภาคเรียนที่ 1/2563
 
ปวส.2 ภาคเรียนที่ 1/2563
 
:-สาขางานเทคนิคยานยนต์
 
:-สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ทวิ)
 
:-สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ทวิ)
 
:-สาขางานเครื่องมือกล (ทวิ)
 
:-สาขางานเครื่องมือกล (ทวิ)
 
:-สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ทวิ)
 
:-สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ทวิ)
 
:-สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
 
:-สาขางานก่อสร้าง
 
:-สาขางานก่อสร้าง
 
:-สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
 
:-สาขางานการบัญชี (ทวิ)
 
:-สาขางานการบัญชี (ทวิ)
 
:- สาขางานการตลาด (ทวิ)
 
:- สาขางานการตลาด (ทวิ)
 
:- สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทวิ)
 
:- สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทวิ)
 
:- สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม(ทวิ)
 
:-สาขางานอาหารและโภชนาการ
 
:-สาขางานไฟฟ้ากำลัง ม.6 (ทวิ)
  :- สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม(ทวิ)   :-สาขางานก่อสร้าง ม.6
  :-สาขางานไฟฟ้ากำลัง ม.6 (ทวิ)   :-สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ม.6
 
:-สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ม.6
 
:- สาขางานการตลาด ม.6
 
:-สาขางานก่อสร้าง ม.6
 
:- สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ม.6
 
:- สาขางานการตลาด ม.6 (ทวิ)
 
 
:- สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ม.6 (ทวิ)
 
 
:- สาขางานอาหารและโภชนาการ ม.6
 
   
 
บัตรลงทะเบียนภาคฤดูร้อน (ฝึกงาน)
 
 
ปวส.1 ภาคเรียนที่ 2/2558