PLink_1 PLink_2 PLink_3
PLink_4

บุคลากรปีการศึกษา 2554

 

::-แยกตามประเภท

 

 

::-แยกตามแผนกวิชา

 

 

::-แยกตามวุฒิการศึกษา

 

  บุคลากรปีการศึกษา 2553  

 

::-แยกตามประเภท

 

 

::-แยกตามแผนกวิชา

 

 

::-แยกตามวุฒิการศึกษา

 

  บุคลากรปีการศึกษา 2552  

 

::-แยกตามประเภท

 

 

::-แยกตามแผนกวิชา

 

 

::-แยกตามวุฒิการศึกษา

 

  บุคลากรปีการศึกษา 2551  

 

::-แยกตามประเภท

 

 

::-แยกตามแผนกวิชา

 

 

::-แยกตามวุฒิการศึกษา

 

 
รูปบุคลากรวิทยาลัย
 
  ::-ผู้บริหารสถานศึกษา  
  ::-บุคลากรทางการศึกษา  
  ::-บุคลากรแผนกช่างยนต์  
  ::-บุคลากรแผนกช่างกลโรงงาน  
  ::-บุคลากรแผนกช่างเชื่อมโลหะ  
  ::-บุคลากรแผนกเทคนิคพื้นฐาน  
  ::-บุคลากรแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง  
  ::-บุคลากรแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์  
  ::-บุคลากรแผนกช่างก่อสร้าง  
  ::-บุคลากรแผนกเกษตร  
  ::-บุคลากรแผนกเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  
  ::-บุคลากรแผนกอาหารและโภชนาการ  
  ::-บุคลากรแผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย
 
  ::-บุคลากรแผนกสัมพันธ์ธุรกิจ  
  ::-บุคลากรแผนกสามัญสัมพันธ  
  ::-บุคลากรแผนกการขาย/การตลาด  
  ::-บุคลากรแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
  ::-บุคลากรแผนกการบัญช  
  ::-ลูกจ้างประจำ  
  ::-ลูกจ้างชั่วคราว  
พัฒนาและดูแลโดย : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 157 ม. 3 ถนนชลประทาน ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช โทร. 075378612 โทรสาร. 075378613
Email :nakhonicc@yahoo.com