งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

https://scontent.fbkk5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/161131632_1603330260057524_5074089045442680094_o.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=l1RAjE0LI98AX-bPZ7G&_nc_ht=scontent.fbkk5-7.fna&tp=6&oh=c1d2fafa82abad761b34eeff2f55fef2&oe=607882A7

17-03-64 ประชุมเตรียมการรับการประเมินภายนอก

9 รายการ

https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/161664568_1603297946727422_2917019599878228074_o.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=lpbti2nsI-kAX9CXyWc&_nc_ht=scontent.fbkk5-5.fna&tp=6&oh=8161fe2471ab0685d513171d444e6736&oe=6078932A

17-03-64 ประเมิน อวท. ระดับภาค ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2563

129 รายการ

https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/158806486_1602289913494892_3461375159116544152_o.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=jI75wAjV92IAX9knX7t&_nc_ht=scontent.fbkk5-5.fna&tp=6&oh=4c06eca91c5e06e2da57c62a61a4435c&oe=6076E7D0

16-03-64 โครงการพี่สอนน้อง (ทำพิซซ่า)

51 รายการ

 

https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/158930035_1601497220240828_338429760832116630_o.jpg?_nc_cat=109&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=FGViFLoKH8EAX-q0Jls&_nc_ht=scontent.fbkk5-1.fna&tp=6&oh=56f3ab206f7bd120e220df6421797e3b&oe=6077918E

13-03-64 ประเมินนร. นศ. อาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 2563

147 รายการ

https://scontent.fbkk5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/159844830_1601473806909836_5392528050605880437_o.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=DPQipQ_NWwgAX9c32_z&_nc_ht=scontent.fbkk5-7.fna&tp=6&oh=a1beb4bb90df00a43d6e25e6e3d7d8ca&oe=6077B211

9-03-64 ประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขต 11

287 รายการ

https://scontent.fbkk5-8.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/117771115_1421799954877223_6527775707634979133_o.jpg?_nc_cat=106&ccb=1-3&_nc_sid=e007fa&_nc_ohc=XOrmLR--WYYAX8KFWxI&_nc_ht=scontent.fbkk5-8.fna&tp=6&oh=296d3e29cf69cd28ebede3f4732fcd60&oe=60792B4A

คนดี คนเก่ง และผลงานเด่น ประจำปี 2563

45 รายการ

 

https://scontent.fbkk5-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/158627732_1596060030784547_1356574853987620205_o.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=lLbEbLnuXv4AX-_EIEq&_nc_ht=scontent.fbkk5-3.fna&tp=6&oh=2256808a576a3a31f254acd18366866d&oe=6076D6B1

08-03-64 มอบเกียรติบัตรแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน อศจ2563

39 รายการ

https://scontent.fbkk5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/156568232_1595342214189662_890381381780850287_o.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=oxKaZiTZzIMAX8H0kJo&_nc_ht=scontent.fbkk5-7.fna&tp=6&oh=88ed54c92f35b45d2da55d9dbfaa05b6&oe=60778FDB

เอกสารและผลงาน สิ่งประดิษฐ์ สำหรับเผยแพร่

29 รายการ

 

https://scontent.fbkk5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/156791853_1594111167646100_5373751864135354563_o.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=NY4AReeDONkAX_xRy6I&_nc_ht=scontent.fbkk5-7.fna&tp=6&oh=7b614c6780e295642ee251008c86930f&oe=60773B3E

17-02-63 พิธีเปิด อกท. ชาติ 62

308 รายการ

 

 

https://scontent.fbkk5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/156479633_1592398451150705_7379113992707085611_o.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=DUL-iLFjq0UAX8vm_aJ&_nc_ht=scontent.fbkk5-6.fna&tp=6&oh=d2c1e4c33634fdb9eadcc7a15d3bbfbf&oe=60795F29

27-02-64 รายงานตัวนักเรียน นักศึกษา รอบโควตา

28 รายการ

 

 

https://scontent.fbkk5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/151624662_1592347421155808_7843514792378717367_o.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=ZPVjG78Dh_YAX8v42hp&_nc_ht=scontent.fbkk5-7.fna&tp=6&oh=c036704a4a8bcb0c6a286ac6f4eb4582&oe=607967CD

03-03-2564การแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะรักการอ่าน
และกล่าวสุนทรพจน์

210 รายการ

https://scontent.fbkk5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/154597554_1591117094612174_8483921083038755178_o.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=39fmbm6JdpsAX_YyBm_&_nc_ht=scontent.fbkk5-7.fna&tp=6&oh=0c91c91d882a646e8f14958fef0f3886&oe=60761AC0

01-03-64 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

248 รายการ

 

https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/151597720_1587534371637113_8975242206267718894_o.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=kZI-a6Bdl9oAX8ptt4n&_nc_ht=scontent.fbkk5-5.fna&tp=6&oh=34747403c9acf65fb218daab5859f3ae&oe=60799151

24-02-64 ประเมิน อวท. ระดับอศจ. ประจำปีการศึกษา 2563

295 รายกา

https://scontent.fbkk5-8.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/s552x414/150936944_1584760298581187_7250834337016840790_o.jpg?_nc_cat=106&ccb=1-3&_nc_sid=dd9801&_nc_ohc=2sBel8Kkhq8AX-5h7J9&_nc_ht=scontent.fbkk5-8.fna&tp=7&oh=eb7014230c73a5e19e9965d833027b67&oe=607751A4

รูปภาพหน้าปก

25 รายการ

 

 

https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/150874418_1584098381980712_93128503581114094_o.jpg?_nc_cat=109&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=x_Uf1NGg62MAX-wBwkh&_nc_ht=scontent.fbkk5-1.fna&tp=6&oh=e8df6109ca0ef1a1a49a6f50f01ef42d&oe=6078FC40

19-02-64 การประกวดสุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ระดับสถานศึกษา 63

282 รายการ

https://scontent.fbkk5-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/s417x417/151474663_1583945905329293_1156303652135874073_o.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=bFoRysQy86IAX_TKnHm&_nc_ht=scontent.fbkk5-3.fna&tp=7&oh=f14b503984be521f5eefdde4bfe03830&oe=607698A3

19-02-64 Fix it Center อำเภอยิ้ม วัดเจดีย์ อำเภอลานสกา

32 รายการ

https://scontent.fbkk5-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/151608600_1583334065390477_4428017784868121030_o.jpg?_nc_cat=110&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=RDQRwgq7nOoAX_bWExW&_nc_ht=scontent.fbkk5-4.fna&tp=6&oh=a099947255c865330734ab976bfb0643&oe=60779664

18-02-64 บริษัท โอ.อี.เอ็นจิเนียริ่งจำกัด การจัดการศึกษา ทวิภาคี

47 รายการ

 

https://scontent.fbkk5-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/149568223_1582524958804721_7530031889161335284_o.jpg?_nc_cat=103&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=KhoigTTBToIAX9ky8ON&_nc_ht=scontent.fbkk5-4.fna&tp=6&oh=4761b5b196aba332d45844dc86c7b4d6&oe=60761587

17-02-64 โครงการเผยแพร่ผลงาน แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

88 รายการ

 

https://scontent.fbkk5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/149303406_1582517742138776_392063585353060826_o.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=ee0TPwIMRWkAX89qMiL&_nc_ht=scontent.fbkk5-7.fna&tp=6&oh=c27534897509f43943026080e59136b8&oe=60768062

17-02-64 ตลาดนัดริมน้ำ วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

184 รายการ

 

https://scontent.fbkk5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/149482406_1581055655618318_8030870653529715714_o.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=K952Waru12oAX_qe6nj&_nc_ht=scontent.fbkk5-7.fna&tp=6&oh=bf342754bb03d683a3bf9720db7cf6ce&oe=6076738B

15-02-64 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรอง ผ.อ

72 รายการ

https://scontent.fbkk5-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/144380937_1571212749935942_4938331488017665554_o.jpg?_nc_cat=103&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=190X21KUxVgAX8dPiE6&_nc_ht=scontent.fbkk5-4.fna&tp=6&oh=5d7f25a81a4e80a25ffabaa37b55f4e3&oe=6079177D

กิจกรรม Morning Exercise ภาคเรียนที่ 2/2563

106 รายการ

 

https://scontent.fbkk5-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/147182787_1576314626092421_659935175902094193_o.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=oIClSpA9gH0AX-uzPOA&_nc_ht=scontent.fbkk5-3.fna&tp=6&oh=9beb45d8cf2af0f6b2e47633348b7ac5&oe=6079AAE6

08-02-64 การประชุมแนวทางการจัดการ
สถานศึกษา (
Excellent CenterX

113 รายการ

 

https://scontent.fbkk5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/146096430_1573054063085144_7557479831944238691_o.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=2JEbI8Ci_6oAX8zhU23&_nc_ht=scontent.fbkk5-6.fna&tp=6&oh=a289fc75824929feec1372963e3340f5&oe=607865F1

05-02-64 ประชุมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ

27 รายการ

 

https://scontent.fbkk5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/146247237_1572188909838326_300400498735141594_o.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=TzLMXFz_8Z8AX9k2LD2&_nc_ht=scontent.fbkk5-7.fna&tp=6&oh=1e8ac9e15f2c8abbde378cdb4af278b0&oe=60781FEE

04-02-64 ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 / 2564

19 รายการ

https://scontent.fbkk5-8.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/144292773_1572169343173616_3342643683579771846_o.jpg?_nc_cat=106&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=iGrz_x28Yl4AX-e6e3e&_nc_ht=scontent.fbkk5-8.fna&tp=6&oh=b5648ca48f9cde6123367849ce849245&oe=60776E59

04-02-64 มอบโล่เกียรติบัตร เยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564

15 รายการ

https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/144592937_1571333149923902_6874341973445996770_o.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=0n1pbAxkOTIAX8_tBLV&_nc_ht=scontent.fbkk5-5.fna&tp=6&oh=60a53cdffb3a097fcffdb944fb45a4c7&oe=60771F0D

03-02-64 กิจกรรม Big Cleaning Day

50 รายการ

 

https://scontent.fbkk5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/139545599_1559771944413356_7419239012684218425_o.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=xsU0L9aVKKQAX-Iaixe&_nc_ht=scontent.fbkk5-6.fna&tp=6&oh=5f1d18f0ea2985d71fe8897fb48248cf&oe=6077A17B

18-01-64 นิเทศการจัดการเรียนการสอน

132 รายการ

 

https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/142135756_1566590057064878_8540590562185480067_o.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=L8blQHEZ4j0AX_4E3F5&_nc_ht=scontent.fbkk5-5.fna&tp=6&oh=3a5f9aa8e81460db6ec9195ec55062a8&oe=6077AB33

28-01-64 สัมนาระหว่างฝึกอาชีพของนักเรียน นักศึกษา

36 รายการ

https://scontent.fbkk5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/142446395_1565886077135276_4244330792734628939_o.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=Grp5xzyiSXQAX8gAckV&_nc_ht=scontent.fbkk5-6.fna&tp=6&oh=c8692f2a5ff394cd6debe5bbf89db017&oe=6078F7B4

27-01-64 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน ครู และบุคลากร วก.นศ.

54 รายการ

https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/139597166_1561959010861316_4953971090494409543_o.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=kUPxlwntp8oAX_7TraD&_nc_ht=scontent.fbkk5-5.fna&tp=6&oh=fc60f5ff6f427cb88bbf8e94099376c7&oe=607680F4

22-01-64 ประชุมสมาคมผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ครู
วก.นศ.

40 รายการ

 

https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/140548736_1562080754182475_1002457646767349331_o.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=0-FGu19le1UAX8_rrgX&_nc_ht=scontent.fbkk5-5.fna&tp=6&oh=53f1ed784c2f3086098734a8e7c98c93&oe=607824A1

22-01-64 เตรียมการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน

28 รายการ

 

https://scontent.fbkk5-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/140930197_1561948704195680_5061412584993637428_o.jpg?_nc_cat=110&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=yCWpOY54a20AX9JGy25&_nc_ht=scontent.fbkk5-4.fna&tp=6&oh=44e97c175c31c942143bd0eeb8e20d96&oe=6076D76C

22-01-64 มอบเกียรติบัตรผู้บริหาร ครู บุคลากร ดีเด่น ประจำปี 2564

26 รายการ

 

https://scontent.fbkk5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/139487836_1560567564333794_7041597441189715922_o.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=W2LF28y1HwAAX-0cCgP&_nc_ht=scontent.fbkk5-7.fna&tp=6&oh=055b442097f25053502da2ee003848e5&oe=6076BE06

20-01-64 ประชุมคณะกรรมการเค้าโครงร่างรายวิชาโครงการ โครงงาน

37 รายการ

https://scontent.fbkk5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/139956002_1559764737747410_7141582692505657661_o.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=0EnSCKCmgzEAX-zk5f1&_nc_ht=scontent.fbkk5-6.fna&tp=6&oh=f419f89d45fa25fe794fc19b2509f75b&oe=60767220

18-01-64 ประชุมบุคลากร วก.นศ. ครั้งที่ 1/64

57 รายการ

 

https://scontent.fbkk5-8.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/139574037_1559762934414257_1380084044318831060_o.jpg?_nc_cat=106&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=si7y-PEXVngAX-vZ6oQ&_nc_ht=scontent.fbkk5-8.fna&tp=6&oh=8109a36e6aaecc41af2b61dc58e815f1&oe=60776783

18-01-64 ผอ.รร. ชะอวด สวัสดีปีใหม่ ผู้อำนวยการ วก.นศ.

3 รายการ

 

https://scontent.fbkk5-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/137265286_1556916924698858_2263583072476763641_o.jpg?_nc_cat=111&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=myhmc4x6wdYAX_Tqi4X&_nc_ht=scontent.fbkk5-3.fna&tp=6&oh=df6af725b6ce0195b47197ef674d4e85&oe=60762BC3

15-01-64 ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากร งานวันครู 2564

54 รายการ

https://scontent.fbkk5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/138535852_1556125658111318_2221517703576369898_o.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=Ff4d1AEpQ0YAX_cAELJ&_nc_ht=scontent.fbkk5-6.fna&tp=6&oh=8b50ef5d129a2436de43a0eab080d440&oe=60760999 14-01-64 โครงการส่งเสริทการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร

12 รายการ  

https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/135593152_1553695131687704_5183844371620929334_o.jpg?_nc_cat=109&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=10HrfI0iN1UAX9oF92U&_nc_ht=scontent.fbkk5-1.fna&tp=6&oh=92403b2cfd72a9d0c3f74d2a51fe5143&oe=60767885 11-01-64 ประชุมเตรียมการประเมิน อวท ดีเด่น
ระดับ อศจ.

14 รายการ

https://scontent.fbkk5-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/135546611_1551332375257313_564266247384181393_o.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=G4PVEx6oTBkAX8_ZJxA&_nc_ht=scontent.fbkk5-3.fna&tp=6&oh=6266dc9b37e3f24c897ca09dc62da507&oe=6075C594 08-12-64 ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

19 รายการ

https://scontent.fbkk5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/135526358_1551318601925357_4953054251307890148_o.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=0v-jDSLQoQ4AX_AKk-T&_nc_ht=scontent.fbkk5-6.fna&tp=6&oh=d6ba065fc63efa7f287ee20ecc736a3a&oe=607974BA 08-01-64 ผู้บริหารการไฟฟ้านครศรีธรรมเขต 2 สวัสดีปีใหม่

4 รายการ

https://scontent.fbkk5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/136383214_1551314798592404_578509873584995838_o.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=RF9lZvnJbxgAX_5dRb4&_nc_ht=scontent.fbkk5-6.fna&tp=6&oh=fd12779d89c5146018c0ea63753a6945&oe=6075C31A

08-01-64 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

12 รายการ

 

https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/137047829_1550670721990145_1826465766991498770_o.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=VQduL7dWh_MAX9YjnkD&_nc_ht=scontent.fbkk5-5.fna&tp=6&oh=dce1a555df743b4a5a999088ba56b0f4&oe=60773ABE

07-01-64 ประชุมติดตามผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

32 รายการ

https://scontent.fbkk5-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/136450874_1550586225331928_8065665007140939398_o.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=YMeWsE8i9YsAX8n0eO-&_nc_ht=scontent.fbkk5-3.fna&tp=6&oh=6f94b3ca8ffb5b246a1286bd95ea6d7e&oe=6079387D

07-01-64 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอพระพรหม

80 รายการ

https://scontent.fbkk5-8.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/134960191_1549094382147779_1140705251101668484_o.jpg?_nc_cat=106&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=YynloBBJOYQAX9s5rQO&_nc_ht=scontent.fbkk5-8.fna&tp=6&oh=8bc74addd2ccc75bde3b62d80cd5d44f&oe=607851C6

05-01-63 ประชุมเตรียมการจัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

14 รายการ

https://scontent.fbkk5-8.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/136048485_1549092948814589_9091395011044962465_o.jpg?_nc_cat=106&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=cEZLenuSIOIAX8K82HO&_nc_ht=scontent.fbkk5-8.fna&tp=6&oh=7bf9e08548d44e30f5d44bc076e8e804&oe=60763A72

05-01-64 แนวแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร

9 รายการ

 

https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/s417x417/133579424_1544241275966423_6849299695726341790_o.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=CxMP8VaOKNkAX9l5Ox0&_nc_ht=scontent.fbkk5-5.fna&tp=7&oh=bcd094db97b8cda70df91a8885207f7e&oe=6077478F

30-12-63 ประชุมเตรียมความพร้อมรับการคัดเลือกรางวัล
พระราชทาน

14 รายการ

https://scontent.fbkk5-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/132199282_1541069722950245_2692352425589797966_o.jpg?_nc_cat=103&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=PLJKSSHeTJAAX-jBZYK&_nc_ht=scontent.fbkk5-4.fna&tp=6&oh=f958403dcb3b48e991f51f19859dd8b5&oe=6078A971

26-12-63 ประชุมครูที่ปรึกษา อวท. เตรียมรับการประเมิน

19 รายการ

 

https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/133211139_1539445459779338_8123704854755648067_o.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=zVQdCF_DE7oAX8bbl9V&_nc_ht=scontent.fbkk5-5.fna&tp=6&oh=4f9e53b709a522cf49bee9915128e79d&oe=6078D2AC

สวัสดีปีใหม่ 2564

12 รายการ

 

 

https://scontent.fbkk5-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/131581405_1540162379707646_6090168291309838810_o.jpg?_nc_cat=103&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=BpQj6wB0NlcAX8ThcO9&_nc_ht=scontent.fbkk5-4.fna&tp=6&oh=18ad4d3d817dd80f7df1e06c303859f7&oe=6078159B

25-12-63 กิกรรมวันคริสต์มาส

94 รายการ

 

https://scontent.fbkk5-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/132047306_1539253323131885_1092587296275471927_o.jpg?_nc_cat=110&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=rxwsX0acVxsAX-y41wx&_nc_ht=scontent.fbkk5-4.fna&tp=6&oh=d757151540e61f526c8a7effd9584125&oe=60778952

24-12-63 โครงการเสริมสร้างทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ

8 รายการ

https://scontent.fbkk5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/131658201_1538629519860932_2242102522257033664_o.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=yGFhQJdzgLoAX8NG7sm&_nc_ht=scontent.fbkk5-6.fna&tp=6&oh=d7f2fde9d839d91a95ad7b5ab3873e68&oe=6077D35E

23-12-63 โครงการ หนึ่งคน หนึ่งต้น หนึ่งความดี

233 รายการ

 

https://scontent.fbkk5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/132805652_1538619353195282_9218864000670791679_o.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=stNgwmWzu9YAX9Fr9Mr&_nc_ht=scontent.fbkk5-6.fna&tp=6&oh=d8461c6795f4d0b4e389417df2b30fa0&oe=6077D578

23-12-63 วันดินโลก ประจำปี 2563

58 รายการ

https://scontent.fbkk5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/131766058_1537727009951183_2184929607398316265_o.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=TyEC4BAqyZkAX8rF7_4&_nc_ht=scontent.fbkk5-7.fna&tp=6&oh=e8b36295bf22bc7e9b83cf6765bf6320&oe=607826F5

22-12-63 หารือข้อราชการ จัดการเรียนการสอน

7 รายการ

 

https://scontent.fbkk5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/131334192_1537719103285307_1047884679047011149_o.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=9TOQKYKzjKAAX_IReFn&_nc_ht=scontent.fbkk5-7.fna&tp=6&oh=a98b6537e488300d6e7dd5ab21b5d884&oe=60795A96

22-12-63 ผอ.โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร แสดงความยินดี ผอ วกนศ

8 รายการ

https://scontent.fbkk5-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/131582211_1537702139953670_5452057419912899912_o.jpg?_nc_cat=110&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=66Vnqjs1GzcAX_NzTJl&_nc_ht=scontent.fbkk5-4.fna&tp=6&oh=799bbb90aa8e838620be4e9f583f4a6b&oe=607745CF

22-12-63 ออกศูนย์ Fix it center ณ วัดดินดอน

15 รายการ

https://scontent.fbkk5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/131723225_1535105603546657_7488167741403497345_o.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=wDN3rCVfRakAX8CKyCA&_nc_ht=scontent.fbkk5-6.fna&tp=6&oh=65e9dd151dd97de9e501d2e51fd4b489&oe=6077DCA9

19-12-63 เตรียมสถานที่ หนึ่งคน หนึ่งต้น
หนึ่งความดี

58 รายการ

https://scontent.fbkk5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/131266566_1537081026682448_4831947822053512430_o.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=KmemQcquse0AX_q3zwl&_nc_ht=scontent.fbkk5-6.fna&tp=6&oh=e009ee0386d80318b4d8aaf3d6fe5a9f&oe=60791D7D

21-12-63 ประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดสิ่งประดิษฐ์
คนรุ่นใหม่

40 รายการ

https://scontent.fbkk5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/131925747_1535337043523513_2904682484018671220_o.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=FomU2lT_eVAAX80o8us&_nc_ht=scontent.fbkk5-6.fna&tp=6&oh=2d7e35ea8271c8a9e2bdb9026cfadedc&oe=60799EBA

19-12-63 ประชุดคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564

10 รายการ

 

https://scontent.fbkk5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/131540723_1535301003527117_2743189515335749569_o.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=UAzfYGFJ_OkAX8AfkcK&_nc_ht=scontent.fbkk5-6.fna&tp=6&oh=ea331c24f8d975558e6a5c9a84f1bacc&oe=60776D37

19-12-63 ประชุมครูผู้สอนรายวิชาโครงการ และจัดทำสิ่งประดิษฐ์

13 รายการ

https://scontent.fbkk5-8.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/131294224_1535130170210867_7394819893425043985_o.jpg?_nc_cat=106&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=D_85PQTlBskAX_nNrFJ&_nc_ht=scontent.fbkk5-8.fna&tp=6&oh=ce5a784f6e257346aba81c06f4b42122&oe=60793600

19-12-63 ประชุมหัวหน้าแผนกวิชา

17 รายการ

 

 

https://scontent.fbkk5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/118065076_1421840918206460_1167360561626646451_o.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-3&_nc_sid=e007fa&_nc_ohc=ZV08LdawjqEAX-KI6cn&_nc_ht=scontent.fbkk5-7.fna&tp=6&oh=af7b7187d1d31e0c91114c9f94003ae7&oe=60796251

ที่นี่การอาชีพนครศรีฯ

32 รายการ

 

https://scontent.fbkk5-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/131822883_1534391053618112_1656607174247416134_o.jpg?_nc_cat=111&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=_eZ_WgK3v-EAX82nR04&_nc_ht=scontent.fbkk5-3.fna&tp=6&oh=a4d1581fdd833f3061d1c87a97c8ed63&oe=607712CB

18-12-63 แสดงความยินดี ผู้อำนวยการฯ

4 รายการ

https://scontent.fbkk5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/131448484_1533712080352676_6186428848503911168_o.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=etnttCU84bYAX9heILY&_nc_ht=scontent.fbkk5-6.fna&tp=6&oh=4a3819c563788bc2660de30d2bae9b97&oe=607984C7

17-12-63 แผนกวิชาการโรงแรมจัดเครื่องดื่มอาหารว่างต้อนรับ

11 รายการ

https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/131612337_1533690713688146_804803178967274964_o.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=Cs12auDB4WgAX8UZStF&_nc_ht=scontent.fbkk5-5.fna&tp=6&oh=bfb835bbf67884b29ec0186b817cc363&oe=60778A3A

17-12-63 ประชุมบุคลากรที่พักอาศัยบ้านพัก
ในวิทยาลัยฯ

21 รายการ

https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/131295534_1532928153764402_3909749877000145296_o.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=lp4e0-gpZnIAX8r3bwa&_nc_ht=scontent.fbkk5-5.fna&tp=6&oh=6e9accd8e67867df608ef442b24dfd7b&oe=60770F74

16-12-63 บ. ฮอนด้าศรีนคร จำกัด มอบน้ำมันเครื่อง สนับสนุน Fix it

8 รายการ

https://scontent.fbkk5-8.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/131231009_1532913650432519_6761727716849668025_o.jpg?_nc_cat=106&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=RX3ANlLdwfwAX8vSvQI&_nc_ht=scontent.fbkk5-8.fna&tp=6&oh=dc71b78916a888f368632a25028d0554&oe=6077EF70

16-12-63 เยี่ยมศูนย์ Fix it จิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

24 รายการ

https://scontent.fbkk5-8.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/131297404_1532811020442782_8509987456842564597_o.jpg?_nc_cat=106&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=RYmAOwXrk1UAX_CWbRG&_nc_ht=scontent.fbkk5-8.fna&tp=6&oh=0e0e1cd55e282b509658e5a19b64f865&oe=6078E0CF

16-12-63 ผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 ตรวจเยี่ยมสถานศึษา

75 รายการ

https://scontent.fbkk5-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/131217766_1532112667179284_6425701047748796782_o.jpg?_nc_cat=103&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=ss1H_vDchsYAX-5X1SM&_nc_ht=scontent.fbkk5-4.fna&tp=6&oh=2bdb2320733fb354001bc80b4faea5e9&oe=6075B8EF

15-12-63 ประเมินคัดเลือกหน่วย อกท. ดีเด่น
ระดับภาค ภาคใต้

141 รายการ

https://scontent.fbkk5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/130836904_1531244380599446_5853991380579395304_o.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=uVMV2L_M1AwAX-Z9bK7&_nc_ht=scontent.fbkk5-6.fna&tp=6&oh=7640c87ac5e31306f84c4df7e8555ae8&oe=60799140

14-12-63 ยินดีต้อนรับข้าราชการครูย้ายมาปฏิบัติราชการ
วก.นศ.

135 รายการ

https://scontent.fbkk5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/130303018_1528822040841680_8904795424645788821_o.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=yyzAvKHTXigAX_NejTB&_nc_ht=scontent.fbkk5-7.fna&tp=6&oh=5626a11efe58ebc2aa70d71878dd395e&oe=60797668

11-12-63 เรืออากาศโทสมพร ปานดำ ตรวจเยี่ยมศูนย์ Fix it อาสา

90 รายการ

https://scontent.fbkk5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/129982357_1528123664244851_4137963042896459277_o.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=jJZmLS0jrq4AX8d9rEq&_nc_ht=scontent.fbkk5-6.fna&tp=6&oh=ac41314f94476c9fef501e67a8c91b5d&oe=60780A22

10-12-63 Fix it จิตอาสา

12 รายการ

 

 

https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/130286811_1528120150911869_1664214463701330110_o.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=J5nzvCkG3VYAX_kzOI8&_nc_ht=scontent.fbkk5-5.fna&tp=6&oh=50796de2812469853c66e5f26127553d&oe=6077A61E

10-12-63 ตรวจเยี่ยมศูนย์ Fix it จิตอาสา

7 รายการ

 

 

https://scontent.fbkk5-8.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/130868510_1528100914247126_5765117167862051497_o.jpg?_nc_cat=106&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=x7rdmvqPol4AX-_dXFZ&_nc_ht=scontent.fbkk5-8.fna&tp=6&oh=59893801f076d758c1584940eeab8aa2&oe=6078D02B

10-12-63 เรืออากาศโทสมพร ปานดำ ตรวจเยี่ยมศูนย์ Fix it อาสา

202 รายการ

 

https://scontent.fbkk5-8.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/130287912_1526468404410377_3544919284078861278_o.jpg?_nc_cat=106&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=yz8foNPXRZgAX-QnFAB&_nc_ht=scontent.fbkk5-8.fna&tp=6&oh=d6e65ccfbd27342f0c148f42275bc8ee&oe=6077A2F7

08-12-63 Fix it Center ช่วยเหลือประชาชน น้ำท่วม

39 รายการ

 

https://scontent.fbkk5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/130192794_1527157864341431_1354040638603095157_o.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=KqzRRFCo7k4AX-gdUNC&_nc_ht=scontent.fbkk5-6.fna&tp=6&oh=83b81392740c1a9c136f3202ec7e373b&oe=6076FA24

09-12-63 Fix it Center จิตอาสา ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

30 รายการ

 

https://scontent.fbkk5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/129815341_1527137811010103_8528955076032697318_o.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=5AEjLSY9GNEAX8_Siti&_nc_ht=scontent.fbkk5-7.fna&tp=6&oh=892490dc5d91c5bb67168390845e9f3a&oe=60793CC0

09-12-63 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
์มอบถุงยังชีพ

152 รายการ

https://scontent.fbkk5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/129313189_1526473764409841_6535944411093828575_o.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=6W-ZasjK_dQAX_CBXAa&_nc_ht=scontent.fbkk5-7.fna&tp=6&oh=f02545c9a38132b368b26325cdf2d7f8&oe=607746A5

08-12-63 ผู้แทนพระองค์มอบถุงยังชีพ

10 รายการ

https://scontent.fbkk5-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/130006163_1526454084411809_492339718066691761_o.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=uopILD-HcGUAX_RAkk0&_nc_ht=scontent.fbkk5-3.fna&tp=6&oh=bd65a7ca2d919fef27402f1588c6c78e&oe=6076AB1E

08-12-63 ประชุมเตียมการจัดงาน อวท. ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 31

49 รายการ

https://scontent.fbkk5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/130198944_1526451117745439_1278436339099037954_o.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=ns1S4wdY6QYAX_o-GMf&_nc_ht=scontent.fbkk5-7.fna&tp=6&oh=8245bd6fb9ea7bdb13c69a7ddab76240&oe=6075D668

08-12-63 ปล่อยคาราวานให้ความช่วยเหลือ ประชาชนที่สบอุทกภัย

15 รายการ

https://scontent.fbkk5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/129954739_1526440987746452_9221777939223817212_o.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=AdzCoWBmesUAX_3XIT9&_nc_ht=scontent.fbkk5-6.fna&tp=6&oh=60503c2a8ed4f520b8472cc29ade59e5&oe=607783A6

08-12-63 เลขาธิการ สอศ. ตรวจเยี่ยม วิทยาลัยฯ

78 รายการ

https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/129866860_1525573957833155_1656179282060871029_o.jpg?_nc_cat=109&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=PrYFhRqt1-YAX9fJ5rT&_nc_ht=scontent.fbkk5-1.fna&tp=6&oh=d84ea4d28711cd8d679cfa9337f3e830&oe=6076D444

07-12-63 จิตอาสาช่วยขนของ

10 รายการ

 

https://scontent.fbkk5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/129093864_1525410331182851_4032722615547037262_o.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=J28CBsHwk94AX-7wxq0&_nc_ht=scontent.fbkk5-7.fna&tp=6&oh=2a7ee84e8cbfe27300f3b6ce6eaf2955&oe=60791D50

07-12-63 ยินดีต้อนรับครูสุภาวดี รัตนบุรี มาปฏิบัติราชการ ณ วก.นศ.

5 รายการ

https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/129291550_1525366081187276_4097466540174730213_o.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=aRptVzWPRo8AX__5sRO&_nc_ht=scontent.fbkk5-5.fna&tp=6&oh=43d3858689ad548d8f09249671245ec0&oe=60794FBB

07-12-63 ปฐมนิเทศฝึกอาชีพ ประชุมผู้ปกครอง 2/2563

74 รายการ

https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/129652678_1525378901185994_7881748477147384695_o.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=lLHeQ5QN1WEAX-J632v&_nc_ht=scontent.fbkk5-5.fna&tp=6&oh=addfd3df04ba9f6861ec6e7565e0b887&oe=60780DFB

07-12-6กิจกรรม Big Cleaning สถานศึกษา หลังน้ำท่วม

87 รายการ

https://scontent.fbkk5-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/128684888_1525353001188584_7240191686319874288_o.jpg?_nc_cat=111&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=e4z2Ftm4zoMAX832jkp&_nc_ht=scontent.fbkk5-3.fna&tp=6&oh=5901178922d711bc06617a2050b068e7&oe=6075C730

07-12-63 แสดงความยินดีครูสุวัฒน์ ในโอกาสย้ายไปปฏิบัติราชการ

23 รายการ

https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/129821120_1525347504522467_3741901798454175730_o.jpg?_nc_cat=109&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=YZBcS1Iny2UAX_6vbcb&_nc_ht=scontent.fbkk5-1.fna&tp=6&oh=13f3f0ac1e7ab70e5445a8d595fe3c02&oe=6077A14D

07-12-63 มอบถุงยังชีพช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา บ้านน้ำท่วม

16 รายการ

https://scontent.fbkk5-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/129776775_1524657481258136_397484399313178423_o.jpg?_nc_cat=103&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=U2DpsEhAUQsAX_PmH1w&_nc_ht=scontent.fbkk5-4.fna&tp=6&oh=c78f3f2c8993499706dedeb247be7d15&oe=60789D96

06-12-63 Fix it Center ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

148 รายการ

https://scontent.fbkk5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/128715666_1523610851362799_3061238538108858146_o.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=3Nzgp27kUEsAX-t49QK&_nc_ht=scontent.fbkk5-7.fna&tp=6&oh=0ee0bdb395ff9ab0caf30c4ba6e064ca&oe=6076D375

05-12-63 จิตอาสาพัฒนา วก.นศ.

263 รายการ

https://scontent.fbkk5-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/130052136_1522706108119940_5539155734431102714_o.jpg?_nc_cat=111&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=KKpYS7P93_cAX_GVlWH&_nc_ht=scontent.fbkk5-3.fna&tp=6&oh=9c1892cce4956283006a76a759334337&oe=6077084B

04-12-63 ต้อนรับครูธนิต ธรรมโสภณ

13 รายการ

 

https://scontent.fbkk5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/128169000_1522600898130461_7780011024154405776_o.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=P4IdIMCUZGkAX84EVpb&_nc_ht=scontent.fbkk5-7.fna&tp=6&oh=54d6beccc659ff1996c6c4e48d26d57d&oe=6078D51F

04-12-63 ประชุมสรุปผลความเสียหายผลกระทบจากภัยพิบัติ

18 รายการ

https://scontent.fbkk5-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/128424967_1520877894969428_8282079509843197800_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=loZq1_WGCR4AX-O1ZyF&_nc_ht=scontent.fbkk5-3.fna&tp=6&oh=b05e59382e715f9e3bef24ceaae94d28&oe=607601DF

02-12-63 สภาพน้ำท่วม สถานศึกษา

275 รายการ

 

 

https://scontent.fbkk5-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/128345920_1520051495052068_6735757465193382471_o.jpg?_nc_cat=111&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=5WYtpfsWp4EAX9h5Wsy&_nc_ht=scontent.fbkk5-3.fna&tp=6&oh=323c2cd534160d3f6adb172bafe53528&oe=607815D3

01-12-63 เปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 2/2563

60 รายการ

 

https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/128377607_1519604055096812_22148990285934314_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=av29IyA5GdQAX-17HgJ&_nc_ht=scontent.fbkk5-1.fna&tp=6&oh=54b71f5f9a9596dc362401471e070cae&oe=6077DE76

30-11-63 วางพวงหรีดเครพศพ

18 รายการ

 

 

https://scontent.fbkk5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/127158298_1516721792051705_8241418791665764709_o.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=xDDtFCkMxYIAX-dqWr0&_nc_ht=scontent.fbkk5-7.fna&tp=6&oh=e520909ec6f0bdc892c7776175c4a927&oe=6077803B

27-11-63 ประชุมร่างกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ราคากลาง 2565

17 รายการ

https://scontent.fbkk5-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/127166221_1516497192074165_2689808195621749800_o.jpg?_nc_cat=103&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=S5Z1KJz_KtEAX_ZWeet&_nc_ht=scontent.fbkk5-4.fna&tp=6&oh=efddbf5c9fce2edf7e7412ee36b98489&oe=60770DB7

26-11-63 ประชุมบุคลากร วก.นศ. ครั้งที่ 7/2563

48 รายการ

 

https://scontent.fbkk5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/127222815_1515637738826777_3844021251919471301_o.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=K4lUZ9VwobwAX9sfWx_&_nc_ht=scontent.fbkk5-6.fna&tp=6&oh=fb1a83604dcf22a12102525156384c9f&oe=60770E7F

26-11-63 โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซ่อมเสริมกิจกรรม

167 รายการ

https://scontent.fbkk5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/126909367_1514902015567016_6809542760314002678_o.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=6MaxhyrYpj0AX8yBkyq&_nc_ht=scontent.fbkk5-6.fna&tp=6&oh=c44c6d579a9b0ad3a30e13fa97e62f64&oe=607949A1

25-11-63 สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง

109 รายการ

 

https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/127162612_1514067092317175_6072607461028884689_o.jpg?_nc_cat=109&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=fLC1p0Yu0SoAX9sUi1B&_nc_ht=scontent.fbkk5-1.fna&tp=6&oh=7f7af2715a8413d8d703b223ef5fded4&oe=6078B9B2

24-11-63 ส่งกำลังตัวแทนนักเรียน แข่งขันสุดยอดสีมือสายสัญญาน ปี 8

17 รายการ

https://scontent.fbkk5-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/126956403_1514007762323108_9112926428456682692_o.jpg?_nc_cat=111&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=Z3Y33p8WEuEAX-96bD3&_nc_ht=scontent.fbkk5-3.fna&tp=6&oh=8a360b84b2621935e9a02eb049683c27&oe=6078D8E7

24-11-63 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู

20 รายการ

https://scontent.fbkk5-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/126244129_1513081535749064_4129721686122619521_o.jpg?_nc_cat=110&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=VSDatZAc6xoAX9oL6Xx&_nc_ht=scontent.fbkk5-4.fna&tp=6&oh=1e815ba0c0757968185dac24d9a51316&oe=60774A5F

23-11-63 Fix it Center ณ วัดตาหมอ

33 รายการ

 

https://scontent.fbkk5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/125539707_1508475962876288_4440673476636618006_o.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-3&_nc_sid=e007fa&_nc_ohc=Gv3O_vSVue4AX8xQujp&_nc_ht=scontent.fbkk5-7.fna&tp=6&oh=f0c3c365e9b544bdab203b89930d6238&oe=6078F47B

17-11-63 ประสานความร่วมมือการเรียนการสอน สาขาเครื่องจักรกลหนัก

632 รายการ

 

https://scontent.fbkk5-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/125516482_1508419912881893_8268335376342542686_o.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-3&_nc_sid=e007fa&_nc_ohc=E3n3K_WezP0AX9UzEjW&_nc_ht=scontent.fbkk5-3.fna&tp=6&oh=6e43e9ad05e0819721cc0808f037e736&oe=60793DD0

16-11-63 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทาการศึกษา

697 รายการ

https://scontent.fbkk5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/125087398_1506104083113476_7398176286999686624_o.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=dR2tkAW9g6kAX-u7XvQ&_nc_ht=scontent.fbkk5-7.fna&tp=6&oh=ac083f9db80ee57e785ab444dceab3c3&oe=60794359

ศึกษาดูงาน Excellence Center ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

127 รายการ

 

https://scontent.fbkk5-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/124597579_1505095146547703_3655344959594654338_o.jpg?_nc_cat=103&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=OBGZp-Hg2dsAX-X5eV7&_nc_ht=scontent.fbkk5-4.fna&tp=6&oh=df1c6458cf889adff2182b0820fad277&oe=60768FCA

14-11-63 ศึกษาดูงานการจัดสวนเกษตรและพันธุกรรมพืช

114 รายการ

 

https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/124181198_1501774293546455_2767223253141810154_o.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=Mcv8dUmPKqIAX_AKWqE&_nc_ht=scontent.fbkk5-5.fna&tp=6&oh=72e26eea9c7ef0cbd59d277c8a619f3c&oe=60764F19

11-11-63 โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์(ซ่อมแซมกิจกรรม)

13 รายการ

https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/124350320_1500990943624790_5200117389887309458_o.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=9v--yPVIumsAX-JoKWA&_nc_ht=scontent.fbkk5-5.fna&tp=6&oh=e78f15fca6c83fe8349ae174264a0d56&oe=607874EB

10-11-63 ประชุมจัดทำคำของงบลงทุน 2565

12 รายการ

 

 

https://scontent.fbkk5-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/123245867_1496838464040038_7798050786931777015_o.jpg?_nc_cat=110&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=X-MuWcSPfMUAX-6Zefd&_nc_ht=scontent.fbkk5-4.fna&tp=6&oh=67af9292ac78da5273dc0503386e0c4a&oe=60760D52

06-11-63 ประชุมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพครู
และบุลากร

11 รายการ

https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/123269915_1495740470816504_426666819612284372_o.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=Udj1rqnsPi8AX8uFcA5&_nc_ht=scontent.fbkk5-5.fna&tp=6&oh=8811063eabde66a5ebbf0e49095e0b04&oe=607824FA

05-11-63 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง โรงอาหาร

10 รายการ

 

https://scontent.fbkk5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/123219772_1494876354236249_4830009940279314653_o.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=6IUgoBvFnl8AX9VeEKk&_nc_ht=scontent.fbkk5-6.fna&tp=6&oh=b0133ce05976b93632676f9de366153d&oe=60771F47

04-11-63 อกท.หน่วยพระพรหม ร่วมกิจกรรมลงแขกดำนา

53 รายการ

 

https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/123714649_1494017317655486_6752418201690763229_o.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=v4wl8cCUOVwAX-b4KR3&_nc_ht=scontent.fbkk5-5.fna&tp=6&oh=e0b7e02fbe11f5748f638a6b4c7a1256&oe=60777CCD

03-11-63 ประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวครู
อัตราจ้าง

15 รายการ

https://scontent.fbkk5-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/123192322_1493971757660042_2301410166882833953_o.jpg?_nc_cat=110&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=_1hJ5L4FhEoAX_k3j_f&_nc_ht=scontent.fbkk5-4.fna&tp=6&oh=933cc4b05b6bc184604906897941a357&oe=6079A8EF

03-11-63 ประกวดชมรมดีเด่น สมาชิกดีเด่น อวท. 2563

361 รายการ

 

https://scontent.fbkk5-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/122849599_1489633128093905_6598623459095825931_o.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=khptaL4qg5kAX_kA4Lm&_nc_ht=scontent.fbkk5-3.fna&tp=6&oh=0dcda206540c3f97aeb2a17c94ca7bf6&oe=60786BC8

30-10-63 ประชุมจัดทำตารางสอนภาคเรียนที่ 2/2563

21 รายการ

 

https://scontent.fbkk5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/122896150_1488924368164781_3088635329365586751_o.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=Zd-SAVLqoHIAX_tPyim&_nc_ht=scontent.fbkk5-6.fna&tp=6&oh=41ae439d009172475cb3723335a70531&oe=6075F4F8

29-10-63
ประชุมการประกวดชมรมวิชาชีพและประเมินกิจกรรม
องค์การวิชาชีพ

31 รายการ

https://scontent.fbkk5-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/123250066_1488871651503386_1661068553774207236_o.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=t7H3F1E5M6cAX9O6296&_nc_ht=scontent.fbkk5-3.fna&tp=6&oh=24ca8913d85ad47601ee7613550242c7&oe=607712B6

29-10-63 ฌาปนกิจศพ คุณพ่อเขียน สงพราหมณ์

20 รายการ

 

 

https://scontent.fbkk5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/122820667_1488787011511850_3346769821960975137_o.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=V8Lp83XruZMAX9KWl1W&_nc_ht=scontent.fbkk5-7.fna&tp=6&oh=c609069faa8e0d7b166b3fef51c5f5a2&oe=6075F57F

29-10-63 สัมนานักศึกษาฝึกงาน ฝึกอาชีพ

182 รายการ

 

 

https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/122483308_1488603544863530_8147729152064109881_o.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=IQ3USEQMfmgAX-BQq3H&_nc_ht=scontent.fbkk5-5.fna&tp=6&oh=5d07e0997c1544024e7f39ae99203562&oe=60794D54

29 -10-63 เยาวชนดีเด่นจังหวัดนครศรี ประจำปี 2563

15 รายการ

 

https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/123046883_1486705241720027_4342107510496954495_o.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=JBR164QO1ZkAX-H3a_z&_nc_ht=scontent.fbkk5-5.fna&tp=6&oh=a7b5ad4ad14c3f9498b70970fab9653e&oe=6078BFD9

27-10-63 ประชุมฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

10 รายการ

 

https://scontent.fbkk5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/122121893_1481265442264007_4302192974867145371_o.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=4jy9aC1JSIUAX_dz7T9&_nc_ht=scontent.fbkk5-7.fna&tp=6&oh=aeb316e25938350958330b226dd0e66e&oe=6077202D

22-10-63 ของความยินดี การแข่งขัน Cabling Contest ปี 8

45 รายการ

https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/121829694_1481243605599524_659125497084364242_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=Cyvfvy28JMoAX-dh2b5&_nc_ht=scontent.fbkk5-5.fna&tp=6&oh=3b1b5db119201a77cb73b1517fd6b1f7&oe=6075E737

21-10-63 ขอแสดงความยินดี

7 รายการ

 

https://scontent.fbkk5-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/122433923_1480379872352564_4474923429123103254_o.jpg?_nc_cat=110&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=TnUrGbk9htwAX8irE0c&_nc_ht=scontent.fbkk5-4.fna&tp=6&oh=a8d12050a951702eea42945ce626dc4e&oe=6078B10A

21-10-63 ประชุมจัดทำตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2563

15 รายการ

https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/122263927_1480368115687073_8189755693705292074_o.jpg?_nc_cat=109&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=fld2eu6ORZsAX-4weWT&_nc_ht=scontent.fbkk5-1.fna&tp=6&oh=e985f9fdbffb5247331ac5a75082d9db&oe=60792500

21-10-63 แข่งขันทักษะการพูดในที่สาธารณะภาษาอังกฤษ / ภาษาไทย

47 รายการ

https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/122153338_1479576929099525_8741743991043679208_o.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=1CO5LdYwX_EAX9AEaKI&_nc_ht=scontent.fbkk5-5.fna&tp=6&oh=839ba9a1215c802587feb2655adf157a&oe=6077BB26

20-10-63 ส่งกำลังใจ ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน Cabling Contest

35 รายการ

https://scontent.fbkk5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/121310390_1475027396221145_4354618999009101808_o.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=lijWjDG4LMEAX-8_L-7&_nc_ht=scontent.fbkk5-6.fna&tp=6&oh=3190ef98bbaa50a8653cf085a3deeeba&oe=60781C24

16-10-63 ประชุมจัดทำตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2563

21 รายการ

 

https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/121334784_1474170542973497_2783424878679318220_o.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-3&_nc_sid=e007fa&_nc_ohc=Ksg0VRk_wBUAX8FHHi8&_nc_ht=scontent.fbkk5-5.fna&tp=6&oh=fce17dc3da6dfe04842daa44100f92de&oe=60770BF1

15-10-63 การแข่งทักษะวิชาชีพ ทุกแผนกวิชา

152 รายการ

 

 

https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/121198773_1473997166324168_660926187726277662_o.jpg?_nc_cat=109&ccb=1-3&_nc_sid=e007fa&_nc_ohc=FfszmvSrgnoAX-sg9JV&_nc_ht=scontent.fbkk5-1.fna&tp=6&oh=9f2d87ded02996b7887b7191c2f58a94&oe=6076FCE2

14-10-63 แข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับถานศึกษา

191 รายการ

 

 

https://scontent.fbkk5-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/121491841_1473981119659106_8936560863228174838_o.jpg?_nc_cat=111&ccb=1-3&_nc_sid=e007fa&_nc_ohc=3oOaNpRXcHAAX8WroNk&_nc_ht=scontent.fbkk5-3.fna&tp=6&oh=a5346c919e692de42f9a46f6cd94602d&oe=6077790C

14-10-63 ประกวดขวัญใจการอาชีพฯ ประจำปี 2563

189 รายการ

 

https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/121554727_1473967776327107_8378775706984638004_o.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-3&_nc_sid=e007fa&_nc_ohc=y02th5RSyXcAX-pTOla&_nc_ht=scontent.fbkk5-5.fna&tp=6&oh=9ca0ccbcc0a1afe118de6b63b7c5f246&oe=60766A39

14-10-63 ประชุมวิชาการอวท. ระดับสถานศึกษา 2563

104 รายการ

 

https://scontent.fbkk5-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/121191380_1473904689666749_7721865633437751242_o.jpg?_nc_cat=111&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=UXowlIGu-okAX9nZlV1&_nc_ht=scontent.fbkk5-3.fna&tp=6&oh=40c4aba3443bf22f6c657b49cf21f723&oe=60772AB2

14-10-63 ประชุมองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยพระพรหม

143 รายการ

https://scontent.fbkk5-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/121110306_1471929679864250_5715453795814385366_o.jpg?_nc_cat=111&ccb=1-3&_nc_sid=e007fa&_nc_ohc=hkr63ftqUjUAX8B-7bP&_nc_ht=scontent.fbkk5-3.fna&tp=6&oh=712a06551e5bd37b8cf506b152320e5b&oe=6075CBB5

13-10-63 กิจกรรมวันที่ 13 ตุลาคม 2563

215 รายการ

 

 

https://scontent.fbkk5-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/120962231_1471022853288266_377268928168217278_o.jpg?_nc_cat=110&ccb=1-3&_nc_sid=e007fa&_nc_ohc=HxBBz5E7JewAX-qgQc4&_nc_ht=scontent.fbkk5-4.fna&tp=6&oh=45899115334f8c222dfd6dc679b40d13&oe=60780475

12-10-63 ประชุมเตรียมพร้อมห้องเรียนส่งเสริมความถนัดด้าน

อาชีวศึกษา

24 รายการ

https://scontent.fbkk5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/120926408_1468330516890833_4532221057160458005_o.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=yP07G54qBAMAX_JFckU&_nc_ht=scontent.fbkk5-6.fna&tp=6&oh=e313903e5d8bf6d2af7e6753d5278510&oe=60773687

09-10-63 เตียมจัดการประชุมอวก. อกท. แข่งทักษะวิชาชีพ พื้นฐาน 63

22 รายการ

 

https://scontent.fbkk5-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/120887998_1467251933665358_5190798653512280700_o.jpg?_nc_cat=103&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=ugAb5O9KRugAX8HD9DA&_nc_ht=scontent.fbkk5-4.fna&tp=6&oh=f694c1d8e343d2b4fe77f624c8353965&oe=607603ED

08-10-63 มอบรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช้

54 รายการ

 

https://scontent.fbkk5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/120741174_1464270377296847_8704256272660515281_o.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=NQfQkNssAOgAX8AAizQ&_nc_ht=scontent.fbkk5-7.fna&tp=6&oh=6712f2d3bad86e55d4d00f6b2eb8d986&oe=60789E91

05-10-63 วางพวงหรีดเคารพศพผู้ปกครองนักเรียน

10 รายการ

https://scontent.fbkk5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/120333386_1461458354244716_1934380561266767867_o.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=beI6kMVG0kIAX9hgycf&_nc_ht=scontent.fbkk5-6.fna&tp=6&oh=3a41358539946168fcf2c4035d5d3712&oe=60783DE5

02-10-63 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

16 รายการ

 

https://scontent.fbkk5-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/120200881_1460281731029045_4368865195837083801_o.jpg?_nc_cat=103&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=fDtKkGaSKWMAX9-uwQ-&_nc_ht=scontent.fbkk5-4.fna&tp=6&oh=cf979b3caaa63e2745fbbd40f32900b0&oe=607987F5

30-09-63 งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 63 ภาคค่ำ

900 รายการ

https://scontent.fbkk5-8.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/120366085_1460101907713694_5452343098324078332_o.jpg?_nc_cat=106&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=aYW5mHnmf0oAX_kC5Zf&_nc_ht=scontent.fbkk5-8.fna&tp=6&oh=6995914ba8c07c42e920dc07a2ed1c31&oe=6077DAB2

30-09-63 งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 2563 (ภาคเช้า)

323 รายการ

https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/120230202_1458151714575380_3471824568137673559_o.jpg?_nc_cat=109&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=woLZRckhA0oAX-uGtws&_nc_ht=scontent.fbkk5-1.fna&tp=6&oh=3463c5942179fee8f8eddb768b9bf901&oe=607680DA

28-09-63 ประชุมเตรียมงานเกษียณ

18 รายการ

 

https://scontent.fbkk5-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/120178250_1458103267913558_28225818550717501_o.jpg?_nc_cat=110&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=E2sFI0DDV_8AX_rlC8I&_nc_ht=scontent.fbkk5-4.fna&tp=6&oh=55e4507f42f94d39c50b11e8636d0512&oe=607878A9

ผู้เกษียณ อายุราชการ "เกษียณ เกษมสุข" ประจำปี 2563

9 รายการ

https://scontent.fbkk5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/119961032_1454732348250650_1989044288475905954_o.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=8E_Oje94VuYAX8nBgzg&_nc_ht=scontent.fbkk5-6.fna&tp=6&oh=3406caedf0cf19c5756105e478f3a986&oe=6076F517

25-09-63 Fix it Center โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์

212 รายการ

https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/119970780_1454678338256051_5741617121631724244_o.jpg?_nc_cat=109&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=B7JsWlhhwyEAX_1rCZR&_nc_ht=scontent.fbkk5-1.fna&tp=6&oh=18df251f9fa256d97850b91d3c6ac226&oe=60765E19

25-09-63 โครงการรงค์ขับขี่ปลอดภัย 2563

178 รายการ

 

https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/119965301_1452943245096227_8459888934059696240_o.jpg?_nc_cat=109&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=kub99Ot2QEMAX90iUks&_nc_ht=scontent.fbkk5-1.fna&tp=6&oh=7161c7f53ac29db2d119c71ee957c23e&oe=6076D2EA

23-09-63 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาทวิภาคี

102 รายการ

 

https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/119977905_1452018878521997_2500577276160634111_o.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=pLbsMJMD1aUAX8rWsLD&_nc_ht=scontent.fbkk5-5.fna&tp=6&oh=d17a648de47f3613dfa028d9a2b68e13&oe=60799E27

22-09-63 อบรมการใช้ห้อง Smart Classroom

22 รายการ

 

https://scontent.fbkk5-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/119889066_1451991561858062_2800909641425828403_o.jpg?_nc_cat=111&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=Xr_gt_TCb4AAX_yknKO&_nc_ht=scontent.fbkk5-3.fna&tp=6&oh=28fa30b3a2bf95de8434a5734d3f1ff9&oe=6075C589

22-09-63 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ

ราชการ 63

19 รายการ

https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/119746013_1451819971875221_8744157112515799361_o.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=W5JXEHwNOucAX-m-71v&_nc_ht=scontent.fbkk5-5.fna&tp=6&oh=e56ef8680f61e57d2b06987c3303e902&oe=6076B33E

22-09-63 ประเมินคัดเลือกแผนธุรกิจ ปีงบประมาณ2563

101 รายการ

 

https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/120048142_1450923901964828_7544943107639838458_o.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=9NlcCfUfMewAX9pu4EA&_nc_ht=scontent.fbkk5-5.fna&tp=6&oh=da67c35030f4f198584e133bd2c8166e&oe=60776D83

21-09-63 ผู้ติดตามผลโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาพื้นที่

ระเบียง

55 รายการ

https://scontent.fbkk5-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/119683802_1448387122218506_5289073062593861068_o.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-3&_nc_sid=0be424&_nc_ohc=a54tZ3RWhqgAX_zmptx&_nc_ht=scontent.fbkk5-3.fna&tp=6&oh=671f7874d75814e20b83c1531e0b52e6&oe=60770F07

18-09-63 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่เป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติด

203 รายการ

https://scontent.fbkk5-8.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/119199469_1445602482496970_5471857123212188675_o.jpg?_nc_cat=106&ccb=1-3&_nc_sid=e007fa&_nc_ohc=VJjz3b16vq0AX_qKgAE&_nc_ht=scontent.fbkk5-8.fna&tp=6&oh=4e795dda275693ebc81375359870155c&oe=6077C951

15-09-63 อบรมภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว

126 รายการ

 

https://scontent.fbkk5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/119215180_1445612079162677_792481422405204766_o.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-3&_nc_sid=e007fa&_nc_ohc=fjTlehDCWNcAX8OShxd&_nc_ht=scontent.fbkk5-7.fna&tp=6&oh=4a878c6137cec227d2fbbc7ce9135957&oe=60766E94

15-09-63 ประชุมเตรียมการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ไม่พึ่งยาเสพติด

12 รายการ

 

https://scontent.fbkk5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/119242387_1445448582512360_7671167979775539860_o.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-3&_nc_sid=e007fa&_nc_ohc=-tVCTVchzTgAX8kTqJ6&_nc_ht=scontent.fbkk5-7.fna&tp=6&oh=bac328c1d1e143eecbb375a039ea5b57&oe=607902D2

15-09-63 นิเทศติดตามโครงการพระราชดำริฯ ของสถานศึกษา

36 รายการ

https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/119173642_1445302245860327_7292238911646331660_o.jpg?_nc_cat=109&ccb=1-3&_nc_sid=e007fa&_nc_ohc=-CUqup7rQJoAX-1c86v&_nc_ht=scontent.fbkk5-1.fna&tp=6&oh=a6aadee61563d8aa85b5fdf1502d6e7f&oe=6077A856

14-09-63 อบรมเชิงปฏิบัตืการการผสมเครื่องดื่มสากล

450 รายการ

https://scontent.fbkk5-8.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/119063819_1442919292765289_7578160013840921839_o.jpg?_nc_cat=106&ccb=1-3&_nc_sid=e007fa&_nc_ohc=QMrZDj85fNEAX9xgsxJ&_nc_ht=scontent.fbkk5-8.fna&tp=6&oh=f0077bd6e8e2ca54f1cac80397a97a53&oe=6076A346

12-09-63 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช่สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลออนไลน์

62 รายการ

https://scontent.fbkk5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/119084295_1442944149429470_7341663603562769366_o.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-3&_nc_sid=e007fa&_nc_ohc=-ahSqIbGwnAAX8lSL7U&_nc_ht=scontent.fbkk5-6.fna&tp=6&oh=33dd89cd94d3e324474f767725e8af79&oe=6077942A

12-09-63 โครงการอนุรักษณ์พันธุกรรมพืชหายากในภาคใต้

108 รายการ

https://scontent.fbkk5-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/119199819_1442917492765469_1939216999156273439_o.jpg?_nc_cat=110&ccb=1-3&_nc_sid=e007fa&_nc_ohc=rj1swryOYGAAX-A0O22&_nc_ht=scontent.fbkk5-4.fna&tp=6&oh=7eb45bfe302e8d69571124a9ae0c4c09&oe=6075FC95

12-09-63 แสดงความยินดีนายก อวท. 64

5 รายการ