สถานประกอบการ ประเภทหน่วยงานราชการ
ลำดับที่
ชื่อสถานประกอบการ
ที่ตั้งสถานประกอบการ
หมายเลขโทรศัพท์
1
เทศบาลตำบลหินตก
999 ม.6  ถ.เพชรเกษม  ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โทร. 075-497044
2
ร.พ.มหาราชนครศรีธรรมราช
198 ม.1 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 075-340250 ต่อ 4344
3
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทะเล
185 ม.4 ถ.ลานสกา-นาพรุ ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80
โทร. 075-374842
4
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนครศรีธรรมราช
80  ม.1 ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 075-346955
5
แขวงการทางนครศรีธรรมราช
ถ.กระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 075-341141
6
สำนักงานกรมทางหลวงชนบทนครศรีฯ
150 ม.3  ต.นาสาร  อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 081-0877862
7
เทศบาลตำบลเขาชุมทอง
99 ม.4 ต.ควนเกย  อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โทร. 075-449291
8
สำนักชลประทานที่ 15
41  ม.3  ต.ปากพนังตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โทร. 075-443150 ต่อ 121
9
การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครศรีฯ
151 ม.3  ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 075-378607
10
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีฯ 
171/17  ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 075-378638
11
ที่ว่าการอำเภอชะอวด
181 ม.8 ต.ชะอวด  อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โทร. 075-381311
12
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา
ม.13  ต.เชียรเขา  อ.ลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โทร. 075-554171
13
สนง.ที่ดินจังหวัดนครศรีฯ(ฝ่ายอำนวยการ)
ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 075-432072
14
โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์
8/2  ม.13 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
15
สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช
176  ม.3 ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 075-378609
16
ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 075-357469
17
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
ม.2  ต.เสาธง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โทร. 075-373046
18
สนง. เขตพื้นที่การศึกษานครศรีฯ เขต1
138 ถ.ศรีธรรมราช  ต.โพธิ์เสด็จ  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 075-356151
19
ฝ่ายปฏิบัติการเรือขุดและเรือกำจัดวัชพืช
ม.3 ต.นาสาร อ.พระพรหม  จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 075-378576
20
ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
ม.5 ต.หูล่อง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โทร. 075-416181
21
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งนครศรีฯ
331 ม.3  ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120
22
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง
ม.4 ต.ลำปำ  อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
โทร. 074-604533
23
โรงพยาบาลลานสกา
249 หมู่ที่ 1  ถ.กระโรม  ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา  จ.นครศรีธรรมราช  802
โทร. 0-7539-1023
24
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
5  ต.ท่าดี  อ.ลานสกา  จ.นครศรีธรรมราช  80230   
โทร. 0-7537-4541
25
องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
7  ต.กำโลน  อ.ลานสกา  จ.นครศรีธรรมราช  80230  
โทร. 0-7553-311-2
26
ที่ทำการอำเภอลานสกา
หมู่ที่1  ถ.กระโรม  ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา   จ.นครศรีธรรมราช 80230
โทร. 0-7539-1039
27
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย
109  หมู่ 7  ถนนวังวัว-วัดสว่างอารมณ์ ต.ช้างซ้าย  อ.พระพรหม  จ.นครศ

โทร.075-348764 
โทรสาร 075-348717 ต่อ11  

28
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา
ถนนนครศรี-ทุ่งสง  ต.ท้ายสำเภา อ.พระพรหม  จ.นครศรีธรรมราช
โทร.075-378868-9
โทรสาร 075-378868-9 ต่อ 40
29
ค่ายวชิรวุธ(มทบ.41)
ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.นครศรีฯ
โทร. 083-5090038 
086-6918180
30
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  (สาขาฉวาง)
266  หมู่ที่ 6  ตำบลไสหร้า  อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
โทร.075-481165
โทรสาร.075-481508
31
(กองช่าง) อบจ.นครศรีธรรมราช
ถ.นครศรี-ปากพนัง  ต.ปากนคร อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช  80000
โทร. 0-7532-4948