สถานประกอบการประเภท สหกรณ์
ลำดับที่
ชื่อสถานประกอบการ
ที่ตั้งสถานประกอบการ
หมายเลขโทรศัพท์
1
สหกรณ์การเกษตรลานสกา
95 หมู่ที่ 4  ต.ท่าดี   อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
โทร. 0-7539-1031
2
สหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
103 หมู่ที่ 11 ถ.นครศรี-เชียรใหญ่  ต.ท่าเรือ อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช  80000
โทร. 0-7532-4470
3
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนครศรีฯ
ซ.ทวินโลตัส  ถ.พัฒนาการคูขวาง  ต.ท่าเรือ อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช  8000