สถานประกอบการประเภท กิจการส่วนตัว
ลำดับที่
ชื่อสถานประกอบการ
ที่ตั้งสถานประกอบการ
หมายเลขโทรศัพท์
1
อู่ไพฑูรย์การช่าง
เลขที่ 63   หมู่ที่ 5   ต.หินตก  อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โทร.081-370-9122
2
อู่ประสิทธิ์การช่าง
650 หมู่ที่  4 ต.ทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โทร.089-2924488
3
อู่วัชราการช่าง(ดำ)
54 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 075-446114
4
ร้านอ้อยมอเตอร์ไซค์
55  หมู่ที่ 6  ต.บางจาก  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช   80330
โทร. 075-399526
5
ร้านเอส.พีมอเตอร์
60/79-80 ถ.เอกนคร ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร.075-340731
6
ร้าน ส.พระพรหมการช่าง
115/2  ม.2  ต.นาพรุ   อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 
โทร.081-0865523
โทรสาร 085-8844529
7
อู่เจริญการช่างเซอร์วิส
1042/90 ถ.พะนียด ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
โทร. 081-8948694
8
อู่ลานสกา
9/1  ม. 1  ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา   จ.นครศรีธรรมราช  80230
โทร. 086-5938549
9
ศูนย์บริการเกษมสุวรรณการช่าง
35/15 ม.2 ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร.075-314496
10
อู่หมูจักรกล
60/1 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 075-320231
11
อู่หนึ่งกลการ
206/24 ม.1 ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร.075-343070
12
อู่เทคนิคเซอร์วิส
822 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
โทร.075-357417
13
อู่ ณรงค์
33/2 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
14
อู่รุ่งต้อยเซอร์วิส
10  ถ.พระนารายณ์  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 081-7970342
15
อู่ ส.รวมช่างเซอร์วิส
167/1ซ.ชูศิลป์ ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
โทรศัพท์ 0-7535-1707
16
อู่ ป.การช่าง
317 ม.5 ต.ลำทับ  อ.ลำทับ จ.กระบี่ 81120
โทร.075-643402
17
อู่ปรีชาเซอร์วิส
15/2  ม.1 ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช
โทร. 089-5914310
18
ศูนย์บริการกบเซอร์วิส
 
152/402 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7535-7196
19
ร้านเจษฎายางยนต์
1/5  ม.2  ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 075-345496
20
ร้านนครศรีเอกชัยแอร์
179/8  ถ.เทวบุรี ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
โทร.082-8182581
21
ร้านประพิมพ์แอร์
89 ถ.ศรีธรรมโศก ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช
โทร.089-9090707
22
ร้านนาพรุวิทยุและโทรทัศน์และการสื่อสาร
28/3 ม.1 ถ.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช
โทร. 075-378125
23
ศักดิ์ชัยอิเล็กทรอนิกส์
70/7 ม.7 ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 080-3294785
24
เสอิเล็กทรอนิกส์
40/5 ม.5 ซ.วิจิต ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
25
อิทนิติกรอิเล็กทรอนิกส์
380 ม.1 ถ.สายกะโรม ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
โทร. 087-2776920
26
เจบีคอมพิวเตอร์
26/1 ม.1 ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230 
โทร. 084-1902227
27
ร้านพีดีโฟน
97/3 ม.3 ซ.ตลาดช้อย ต.นาทราย อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 087-3309050
28
ร้านสยามการไฟฟ้า
73/4 ม.4 ถ.กระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 084-4434126
29
ร้านบวรโทรทัศน์
109/2 ถ.ทุ่งสง-ทุ่งใหญ่ ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โทร.075-332616
30
ร้านลุงเริญ
2035 ถ.ราชดำเนิน ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 075-341247
31
พรชัยอิเล็กทรอนิกส์
31 ม.2 ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 075-316118
32
ร้านณรงค์อิเล็กทรอนิกส์
40  ม.3 ต.จันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
โทร. 081-7288479
33
ร้าน เอส.เค.แชทเทลไลท์
131 ม.3 ต.จันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
โทร. 075-364181
34
ร้านแสงทองอิเล็กทรอนิกส์
58 ม.3 ซ.สหพาณิช ต.จันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
โทร. 086-2715614
35
ร้านพิมพ์ชนกอิเล็กทรอนิกส์
57 ม.3  ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โทร.081-3978173
36
เข็มอิเล็กทรอนิกส์
88/2 ม.1 ถ.ควนพัง ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โทร. 085-7960742
37
วรวิทย์อิเล็กทรอนิกส์
327/35 ม.1 อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ฯ 84210
โทร. 085-7956079
38
ร้านโยอิเล็กทรอนิกส์
83/7 ม.4 ถ.จันดี ต.จันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
โทร. 075-364261
39
ร้านฤทธิ์ อิเล็กทรอนิกส์
75/2 ถ.เทวบุรี ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 081-5398320
40
ร้านจันดีอิเล็กทรอนิกส์
497/22  ม.4 ต.จันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
โทร. 086-0575715
41
ทีพีคอมพิวเตอร์
17 ซ.ตึกดิน ถ.ศรีธรรมโศก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร.080-0416782
42
ศิริวัฒน์ เซ็ทเทลไลน์
138/8 ม.2 ถ.ทุ่งสง-นครศรีฯ ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โทร. 075-420681
43
ดวงฤทธิ์คอมพิวเตอร์
359/4 ม.1 ถ.จันดี-พิปูน ต.พิปูน อ.พิปูน จ.สุราษฎร์ธานี 80270
โทร. 081-7879447
44
เจริญชัยแอร์
207/1  ม.16 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โทร. 075-441244
45
ร้านจุติกาญจน์แอร์
4/438 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000
โทร. 075-324500
46
ร้าน นคร พี.เอส. แอร์
238/4 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 075-346636
47
ร้านเอชทูโออินโฟดอดคอม 
576/1 ม.5 ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 075-451919
48
กษิดิศการไฟฟ้า
ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 081-6933529
49
ร้านสรรเสริญการไฟฟ้า
151/122  ถ.พะเนียด  ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 084-3054600
50
ร้านสหทรัพย์แอร์
61/64 ซ.เอกนคร ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 075-318701
51
ร้านนครคลินิคแอร์
15 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 075-341123
52
ร้านสหการไฟฟ้า
73/35 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร.075-356953
53
ร้านเอกชัยเครื่องเย็น
39/1 ถ.นครศรี-ปากพนัง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 075-323264
54
ร้านอาร์ เอส ที อินเตอร์เทค
4/1 ม.2 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 086-5968837
55
รีทิวลิ่งท์นครศรีธรรมราช
180/22 ถ.สะพานยาว ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 084-5804476
56
โรงกลึงนครยนต์
1064 ถ.ศรีปราชญ์ ต.คลัง  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 075-356174
57
ร้านโดมการช่าง
44  ม.1  ถ.เทวบุรี  ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 075-347192
58
หนวดการช่าง
19/14  ม. 1 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 075-347080
59
ประสิทธิการช่าง
231 ม.4 ถ.โคกคราม ต.ทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีฯ 80350
โทร. 088-5228345
60
เจ-อา การโยธา
28/4  ม.2 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 081-5356146
61
ร้านอีฟฟานเทเลคอม
3/118  ม.5  ต.รูสะมิแล  อ.เมือง จ.ปัตตานี 96000
โทร. 081-3288459
62
พรเจริญ แบ็คโชห์
58/3 ม.5 ถ.เลี่ยงเมือง ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 080-5335648
63
อู่สมชายการช่าง
26/11  ม.4  ถ.กาญจวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 
โทร. 081-895405
64
โรงกลึงสมพงศ์การช่าง
101/7 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.คลัง  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 084-6307082
65
โรงกลึงวิลัยการช่าง
1854/5 ถ.ตากสิน ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 087-2680251
66
โรงกลึงภัทรพล
342/15 ม.10 ต.ท่าเรือ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีฯ 80290
โทร. 085-2734062
67
โรงกลึงไสหร้า
52/2 ม.8 ต.ไสหร้า อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
โทร. 089-2920046
68
โรงกลึงยืนยงการช่าง
676 ม.2 ต.ท่ายาง  อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โทร. 083-5247372
69
โรงกลึงโชคทวี
1871/5 ถ.ยิ่งทวี ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 084-1900493
70
ร้านสมพงศ์การช่าง
144/1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรมราช  80000
โทร. 089-8748743
71
โรงกลึงสมศักดิ์การช่าง
345/1 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โทร. 075-336665
72
ร้าน ส.ยิ่งเจริญการช่าง
 
ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โทร. 075-336138
73
โรงกลึงอุดมทรัพย์ลานสกาการช่าง
235/5 ม.2 ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
โทร. 081-8687332
74
ป้อมกลการ
10/30 ม.1  ถ.สะพานยาว ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร.075-343782
75
สุเทพการช่าง
512/13 ม.13 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โทร. 084-0538486
76
โรงกลึงมนต์ชัยการช่าง
1042/85  ถ.เพนียด ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 075-342063
77
ร้าน เอ แอนด์ บี โมบาย(โอเชี่ยน)
ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 084-2682525
78
วัน ทู โฟน ช้อป(โอเชี่ยน)
ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 081-6077778
79
S.P.N. คอมพิวเตอร์ (ข้างคาร์ฟู)
70/44  ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.คลัง  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 075-346669
80
ร้านร่อนพิบูลย์โฆษณาทำป้ายไวนิล
406/5  ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โทร. 075-336077
81
T-Com Service (ข้างโอเชี่ยน)
89/58  ต.คลัง  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
โทร. 075-345879
82
วิน วิน คอมพิวเตอร์
10/9 ม.10 ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โทร. 075-332900
83
ร้านสมบัติคอมพิวเตอร์
252 ม.11 ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
โทร. 081-3703039
84
ร้านบ้านคอม
233 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 075-321574
85
ดีเอ็น คอมพิวเตอร์
176/19 ม.1 ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
โทร. 089-7775889
86
เพอร์เฟคคอมพิวเตอร์
60/170 ซ.เอกนคร ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 075-357310
87
ร้านเก่งคอมพิวเตอร์
73/129 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 075-358551
88
จุฬาภรณ์พัฒนาฟาร์ม
82 ม.6 ถ.ทุ่งใหญ่-ลำทับ ต.กุแระ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โทร. 089-2928732
89
ฟาร์มกบ คุณจิรศักดิ์ ลักษโณสุรางค์
84/3 ม.4 ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
90
วาสนาพันธุ์ปลา
52/1 ม.7 ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โทร. 081-6077853
91
รักบี้ฟาร์ม
69 ม.6 ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190
92
อู่เล็กเจริญการช่าง
54/7  หมู่ที่ 3 ต.โพธิ์เสด็จ  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  80000   
โทร. 081-6772866
93
อู่วินัยการช่าง
80/5 ม.5 ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
94
อู่ปิยะวัฒน์การช่าง
16 หมู่ที่ 10 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000     
โทร. 081-9564566
95
อู่ ช.การช่าง
14  หมู่ที่ 9 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช   80130 
โทร.087-2874842
96
อู่หว่ามอเตอร์ไซค์
3/89    ต.คลัง   อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  80000
โทร.081-7195981
97
อู่ทุ่งโพธิ์เซอร์วิส
178/3   หมู่ที่ 6  ต.ทุ่งโพธิ์  อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช   80130 
โทร. 081-0903632
98
อู่ถนอมอะไหล่ยนต์
142  หมู่ที่ 1  ต.ท่าดี  อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช  80230
99
อู่เล็กเซอร์วิส
39  ถ.นคร-ปากพนัง  ต.ในเมือง อ.เมือง   จ.นครศรีธรรมราช  80000
โทร 08-6661-1024
100
ร้านโอมยานยนต์ แอนด์ เซอร์วิส
100/5  หมู่ที่ 4  ต.เขาแก้ว  อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช  80230 
โทร. 075-300422
101
อู่ขวัญชัยการช่าง
107/5 ม. 10 ต.ท้ายสำเภา อ.พระพรหม จ.นครศรีฯ 80000
โทร. 08-9287-3987
102
อู่สุเมธยางยนต์
137   หมู่ที่ 13 ต.ท่าดี  อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช  80230 
โทร 081-9586099
103
อู่มงคลเซอร์วิส
58  หมู่ที่ 1  ต.ขุนทะเล  อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช  80230
104
ร้านนพวงศ์อะไหล่ยนต์
123/4  หมู่ที่ 3  ต.โพธิ์เสด็จ  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  80000
โทร. 081-9198905 
105
อู่กิตติธเนศยานยนต์
299  หมู่ 5  ต. กำโลน  อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช  80230
106
อู่ ช.เจริญยนต์
56/1 หมู่ที่ 9  ต.ท้ายสำเภา อ.พระพรหม  จ.นครศรีธรรมราช  80000
โทร. 08-0041-2543
107
อู่นครินทร์การช่าง
40  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช  80000     
โทร.081-0869053
108
ร้านแหลมกลการ
10/108  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  80000      
โทร.081-8930281
109
ร้านคลังผ้าเบรคท่าโพธิ์
73/55  ต.ท่าวัง  อ.เมือง   จ.นครศรีธรรมราช      
โทร.075-345701
110
ร้านพีอาร์ออโต้เซอร์วิส
23/1   ต.ในเมือง   อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  
โทร.089-1956427 
111
ศูนย์บริการ 3 ส
26  หมู่ที่ 11  ต.กำโลน  อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช  80230  
โทร. 081-2704434 
112
อู่สุขเกษมการช่าง
77/3  หมู่ที่ 6  ต.โพธิ์เสด็จ  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  80000   
โทร.081-9564487
113
อู่ อาร์ซีเซอร์วิส
79/1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช   80000        
โทร. 084-0598059
114
ร้านสุภาพการช่าง
521/13 หมูที่ 3 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีฯ 80130
โทร. 08-1084-6001
115
อู่ ส.จุฬาเจริญยนต์
89/7 หมู่ที่ 3  ต.สามตำบล อ.จุฬาภรณ์   จ.นครศรีธรรมราช 80130
โทร. 0-7530-8560
08-6593-6625  
116
อู่สุเทพเซอร์วิส
10/6 หมู่ที่ 5  ต.ช้างซ้าย  อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 
โทร. 08-5888-5526
117
อู่ อ้นเจริญยนต์
147/5 หมู่ที่ 9 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  80000
โทร. 08-1538-8720
118
อู่ อ.เจริญการช่าง
307/1 หมู่ที่ 12  ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โทร. 08-4785-8012
119
อู่สุพจน์การช่าง
513/2 หมู่ที่ 13  ต.ร่อนพิบูลย์   อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีฯ 80130
โทร. 0-7544-9240
120
อู่ตะวันเซอร์วิส
194 ม. 8  ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ   จ.นครศรีธรรมราช 
 
โทร. 08-9875-8798
121
อู่สามพี่น้อง
152 หมู่ที่ 5  ต.ช้างซ้าย  อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช  
 
โทร. 0-7576-1250
122
อู่ สุเจริญยนต์
100  ถ.พัฒนาการคูขวาง  ต. คลัง อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช  80000 
โทร. 08 6739 1833
123
อู่โชติซ่อมรถ
123  ถ.ราชดำเนิน  ต. ในเมือง  อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช  80000 
โทร. 08 9196 2334
124
อู่ ช.จันทร์แก้ว
146/3 ม.3 ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีฯ 80130
โทร. 08 6279 3174
125
อู่ประเสริฐยนต์
128 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช   80000
โทร.075-343181 
084-8431797
126
ร้าน ส.อิเล็กทรอนิกส์บริการ
377  ถ.ศรีธรรมโศก  ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช  80000
โทร. 08-9195-8589
127
ร้านป๋องออนไลน์
14/1  ถ.ประตูลอด  ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช  80000
โทร. 08-15356078
128
ร้านบาวอิเล็กทรอนิกส์
10/12  ถ.เทวบุรี  ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช  80000
โทร. 075-321649
129
ร้านสุวิทการช่าง
206/2 หมู่ที่ 3  ถ.ทวีภักดี  ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย  จ.สุราษฎร์ธานี  84104
โทร. 08-7280-6870
130
ร้านอาร์มเซอร์วิส
35/4 หมู่ที่ 2  ถ.กระโรม  ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช  80000
โทร. 0-7531-5965
131
ร้านปาล์นคอมพิวเตอร์
111/3  หมู่ 2  ต.ท่าประจะ  อ.ชะอวด   จ.นครศรีธรรมราช 
โทร.083-6453732
132
ห้องภาพจอย
1289/7  ถนนราชดำเนิน  ต.คลัง  อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช  80000  
โทร.075-356609
133
ร้านบ้านไม้สนครูใจ
50/4 หมู่ที่ 1 ถ.นครศรี-ร่อนฯ  ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม  จ.นครศรีธรรมราช  8
โทร. 08-64702420
134
ร้านดีวีสตูดิโอแอนด์คอมพิวเตอร์
14 หมู่ที่ 1  ต.นาพรุ อ.พระพรหม  จ.นครศรีธรรมราช  80000
โทร. 0-7537-8050
08-1719-9438
135
ร้านอิเล็กทรอนิกส์ซาวดน์
39/14  ถ.ศรีธรรมราช  ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช 
โทร.08-4992-0112