ประเภทสถานประกอบการ
จำนวน
เปอร์เซนต์
    หน่วยงานราชการ
31
13.4
    บริษัท จำกัด
44
19.1
    ห้างหุ้นส่วน จำกัด
18
7.8
    สหกรณ์
3
1.3
    กิจการส่วนตัว
135
58.5
รวม
231
100