เปรียบเทียบงบประมาณแต่ละปีงบประมาณ
ประเภทงบประมาณ
ปีงบประมาณ
 งบตามผลผลิต
5,568,103 3,220,400 2,852,900 3,189,872 4,221,250
 งบอุดหนุนเรียนฟรี
7,368,428 6,367,706 4,159,746 8,068,792 6,561,530
 งบรายได้
6,154,300 5,579,524 5,969,414 3,189,872 3,727,623
 งบอุดหนุนนโยบาย
2,767,100 1,895,700 2,933,230 2,300,000 3,025,600

 งบลงทุน

5,508,884 3,710,500 3,000,000 - 3,488,000
 งบรายจ่ายอื่น
- - - 2,860,100 -
รวม
27,366,816 20,773,831 18,915,291 20,348,324 21,024,003

หมายเหตุ: เป็นยอดรายรับ ข้อมูลงานวางแผนและงบประมาณ