เปรียบเทียบงบประมาณแต่ละปีงบประมาณ
ประเภทงบประมาณ
ปีงบประมาณ
2556
2557
2558
2559
2560
 งบบุคลากร
27,920,160 26,538,338 35,471,859 34,492,744 33,364,800
 งบดำเนินงาน
4,930,985 5,494,500 8,495,853 6,78,1294 7,397,401
 งบลงทุน
7,980,000 4,780,000 10,260,000 1,500,000 6,639,500
 งบอุดหนุน
10,997,792 9,381,420 3,087,530 3,291,215 3,105,529
 งบอุดหนุนอื่น
3,132,000 2,612,500 2,080,000 1,854,440 1,756,600
รวม
54,960,937
48,806,758
59,395,242
41,138,399
52,263,830