เปรียบเทียบงบประมาณแต่ละปีงบประมาณ
ประเภทงบประมาณ
ปีงบประมาณ
 งบตามผลผลิต
4,470,300.00 5,568,103.00 3,220,400.00 2,852,900.00
 งบอุดหนุนเรียนฟรี
7,378,665.91 7,368,428.67 6,367,706.71 4,159,746.18
 งบรายได้
4,104,536.11 6,154,300.10 5,579,524.52 5,969,414.90
 งบอุดหนุนนโยบาย
3,930,080.00 2,767,100.00 1,895,700.00 2,933,230.00

 งบลงทุน

1,500,000.00 5,508,884.80 3,710,500.00 3,000,000.00
 งบรายจ่ายอื่น
1,000,000.00 - - -
รวม
22,383,582.02
27,366,816.57
20,773,831.23
18,915,291.08

หมายเหตุ: เป็นยอดรายรับ ข้อมูลงานวางแผนและงบประมาณ