เปรียบเทียบงบประมาณแต่ละปีงบประมาณ
ประเภทงบประมาณ
ปีงบประมาณ
 งบตามผลผลิต
4,470,300.00 5,568,103.00 3,220,400.00 2,852,900.00 3,189,872.33
 งบอุดหนุนเรียนฟรี
7,378,665.91 7,368,428.67 6,367,706.71 4,159,746.18 8,068,792.05
 งบรายได้
4,104,536.11 6,154,300.10 5,579,524.52 5,969,414.90 3,189,872.33
 งบอุดหนุนนโยบาย
3,930,080.00 2,767,100.00 1,895,700.00 2,933,230.00 2,300,000.00

 งบลงทุน

1,500,000.00 5,508,884.80 3,710,500.00 3,000,000.00 -
 งบรายจ่ายอื่น
1,000,000.00 - - - 2,860,100.00
รวม
22,383,582.02
27,366,816.57
20,773,831.23
18,915,291.08
20,348,324.38

หมายเหตุ: เป็นยอดรายรับ ข้อมูลงานวางแผนและงบประมาณ