ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
สถานที่ตั้ง
157 ม. ที่ 3 ถ.ชลประทาน ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช
โทรศัพท์
0-7537-8612-3
โทรสาร
0-7537-8614
เว็บไซด์
www.nicc.ac.th
             วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช เริ่มทำการก่อสร้างเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2524
เสร็จสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2526 เปิดทำการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2526
และได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย ซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ในขณะนั้นมาเป็นประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2526
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช จึงถือเอาวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันสถาปนาวิทยาลัยฯ
จะมีการจัดกิจกรรมขึ้นทุกปี โดยใช้ชื่อว่า “วันการอาชีพนครศรีปริทรรศน์
             วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรรมราช มีเนื้อที่ 79 ไร่ โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อ      ถนนพัฒนาการ
ทิศใต้
ติดต่อ      ถนนชลประทาน
ทิศตะวันออก
ติดต่อ      ศูนย์การศึกษาโรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศตะวันตก
ติดต่อ      บ้านพักครูวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช