Prachya
ประพฤติดี
            ให้บุคลากรของสถานศึกษา และนักศึกษาปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามตามกรอบของกฎหมายและหลักศาสนาทั้งกาย วาจา และจิตใจ
ฝีมือเยี่ยม
          ให้บุคลากรของสถานศึกษา และนักศึกษาร่วมกันฝึกฝนปฏิบัติงานให้เกิดทักษะฝีมือที่ชำนาญในแต่ละสาขาวิชาชีพ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ฝึกอบรมตนให้มีคุณภาพ
เปี่ยมน้ำใจ
          ให้บุคลากรของสถานศึกษา และนักศึกษาได้แสดงออกถึงความมีคุณธรรมทางจิตใจ รู้จักการช่วยเหลือแบ่งปันและคำนึงถึงประโยชน์ของสังคมส่วนรวม
วินัยเคร่งครัด
          ให้บุคลากรของสถานศึกษาและนักศึกษา ยึดถือแนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี ตามกรอบของกฎหมายบ้านเมือง และจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ
พัฒนาชุมชน
          ให้บุคลากรของสถานศึกษาและนักศึกษา ร่วมกันใช้สติปัญญาความสามารถด้านวิชาการ และวิชาชีพ พัฒนาช่วยเหลือชุมชนให้เกิดความเข็มแข็งเกิดอาชีพ เกิดรายได้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างกลมกลืน