วิสัยทัศน์
      “องค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้เรียนมีคุณภาพ เป็นเลิศด้านวิชาชีพ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
                                 เป็นที่ยอมรับของชุมชน สังคม ตลาดแรงงาน ”
 
พันธกิจ
  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนองความต้องการของตลาดแรงงาน
  2. ส่งเสริมการคิดค้น วิจัย พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
  3. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
  4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
  5. สร้างภาคีเครือข่ายในการพัฒนาองค์กร กับทุกภาคส่วนในด้านบริการวิชาการและวิชาชีพ
 
อัตลักษณ์
“ทักษะดี มีคุณธรรม นำความรู้ สู่สังคม”
 
เอกลักษณ์
“พืชไร้ดินปลอดสารพิษ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
 
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนองความต้องการของตลาดแรงงาน

     1.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามค่านิยม 12 ประการ
     1.2 พัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
     1.3 พัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ผ่านมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
     1.4 พัฒนาผู้เรียนสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่  2   ส่งเสริมการคิดค้น พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
     2.1 ส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้คิดค้นและพัฒนา นวัตกรรม และเทคโนโลยีไปใช้กับชุมชนและสังคม
     2.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู บุคลากร ได้คิดค้นผลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี
     2.3 ส่งเสริม สนับสนุน งานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน และสังคม
     2.4 เผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีของสถานศึกษา เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน และสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3    บริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล และใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
     3.1 การบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
     3.2 การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
     3.3 การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา
     3.4 บริหารจัดการโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
     3.5 จัดระบบดูแลวัสดุ ครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4   พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
    4.1 พัฒนาด้านวิชาชีพ และวิทยฐานะ
     4.2 พัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร
     4.3 พัฒนด้านวิจัยและเทคโนโลยี นวัตกรรม
     4.4 พัฒนาด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ
     4.5 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่  5   สร้างภาคีเครือข่ายในการพัฒนาองค์กร กับทุกภาคส่วนในด้านบริการวิชาการและวิชาชีพ
     5.1 สร้างและส่งเสริมความร่วมมือ กับภาครัฐ เอกชน และชุมชน ในการบริหารจัดการเรียนการสอน และบริการวิชาการ วิชาชีพ
     5.2 พัฒนาความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ และสถานประกอบการ
     5.3 บริการวิชาการและวิชาชีพ