ครุภัณฑ์ ปีการศึกษา 2553
หมายเลขครุภัณฑ์
รายการ
จำนวน/หน่วย
 ราคาต่อหน่วย 
 ราคารวม 
ประเภทเงิน
ว/ด/ป ที่ได้รับ
แผนก/งาน
9925-016-0002-
532-0001
กรอบไฟเบอร์เฉลิมพระเกียรติ  ตราสัญลักษณ์
1
กรอบ
         
30,000
       
30,000
บกศ.
21-Jun-53
ฝ่ายบริหารฯ
9925-016-0003-
532-0001
พระฉายาลักษณ์พระบรมราชินีนาถพร้อมกรอบ
1
กรอบ
           
6,000
         
6,000
บกศ.
11-Aug-53
ฝ่ายบริหารฯ
4120-001-0001-
532-0001
เครื่องปรับอากาศ (25,000 btu) ช่างกล (ห้องเขียนแบบ)
1
เครื่อง
         
30,000
       
30,000
บกศ.
9-Mar-53
สอบราคา
4120-001-0001-
532-0002
เครื่องปรับอากาศ (25,000 btu)  ช่างกล (ห้องพักครู)
1
เครื่อง
         
30,000
       
30,000
บกศ.
9-Mar-53
สอบราคา
4120-001-0001-
532-0003
เครื่องปรับอากาศ (38,000 btu) ช่างเทคนิคพื้นฐาน
1
เครื่อง
         
45,000
       
45,000
บกศ.
9-Mar-53
สอบราคา
4120-001-0001-
532-0004-0005
เครื่องปรับอากาศ (33,000 btu)ช่างก่อสร้าง (ห้องแลป)
2
เครื่อง
         
40,000
       
80,000
บกศ.
9-Mar-53
สอบราคา
4120-001-0001-
532-0006
เครื่องปรับอากาศ (33,000 btu)ช่างก่อสร้าง (ห้องเขียนแบบ)
1
เครื่อง
         
40,000
       
40,000
บกศ.
9-Mar-53
สอบราคา
4120-001-0001-
532-0007
เครื่องปรับอากาศ (38,000 btu)งานประกัน
1
เครื่อง
         
45,000
       
45,000
บกศ.
9-Mar-53
สอบราคา
4120-001-0001-
532-0008
เครื่องปรับอากาศ (25,000 btu)ช่างก่อสร้าง (ห้องพักครู)
1
เครื่อง
         
30,000
       
30,000
บกศ.
9-Mar-53
สอบราคา
7440-010-0010-
531-0001
เครื่องโทรสาร
1
เครื่อง
           
6,990
         
6,990
อุดหนุน52
25-Nov-53
พัสดุ
4120-001-0001-
532-0009
เครื่องปรับอากาศ  (25,000 btu) ห้อง ผอ.
1
เครื่อง
         
34,500
       
34,500
บกศ.
18-Mar-53
พัสดุ
2510-016-0001-
532-0001
ตัวดูดประตู รถตู้ โตโยต้า COMMUTER
1
ชุด
           
7,490
         
7,490
บกศ.
24-Jun-53
พัสดุ
7440-010-0013-
532-0001
Linksys Rounter VPN 10/100 RV-016-G5
1
ตัว
         
20,000
       
20,000
บกศ.
22-Dec-53
ศูนย์ข้อมูลฯ
7440-001-0015-
532-0001
Atec Sver Nwxus 564
1
เครื่อง
         
25,840
       
25,840
บกศ.
22-Dec-53
ศูนย์ข้อมูลฯ
6730-007-0001-
531-0001
มัลติมิเดียโปรเจคเตอร์
1
เครื่อง
         
66,400
       
66,400
เงินอุดหนุน
22-มิย.-53
งานสื่อฯ
4120-001-0001-
532-0010
เครื่องปรับอากาศ (38,000 btu)
1
เครื่อง
         
49,000
       
49,000
บกศ.
18-Jun-53
ช่างยนต์
3416-001-0001-
532-0001
เครื่องกลึงยันศูนย์เหนือแท่น 125 มม.
1
เครื่อง
         
99,938
       
99,938
บกศ.
22-Jan-53
ช่างกล
3431-001-0001-
532-0001-0003
เครื่องเชื่อม TIG Inverter 200 Amp
3
เครื่อง
         
29,000
       
87,000
บกศ.
8-Mar-53
ช่างเชื่อม
4240-017-0001-
532-0001-0004
หน้ากากเชื่อมปรับแสงอัตโนมัติ
4
อัน
           
5,000
       
20,000
บกศ.
16-Mar-53
ช่างเชื่อม
7440-001-0008-
532-0001
เครื่องคอมพิวเตอร์
1
เครื่อง
         
24,210
       
24,210
บกศ.
4-Feb-53
แผนกประมง
7440-001-0005-
532-0001
เครื่องพริ้นเตอร์ HP Laserjet P 1505
1
เครื่อง
         
10,790
       
10,790
บกศ.
4-Feb-53
แผนกประมง
7440-001-0008-
532-0002
เครื่องคอมพิวเตอร์
1
เครื่อง
         
24,210
       
24,210
บกศ.
4-Feb-53
แผนกเลขาฯ
7440-001-0005-
532-0002
เครื่องพริ้นเตอร์ HP Laserjet P 1505
1
เครื่อง
         
10,790
       
10,790
บกศ.
4-Feb-53
แผนกเลขาฯ
2310-004-0001-
531-0001
รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั้ง
1
คัน
     
1,099,500
   
1,099,500
งบลงทุน
27-Mar-53
พัสดุ
2990-008-0009-
531-0001 - 0002
ชุดปฏิบัติการสาขางานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไป
1
ชุด
       
312,000
312,000
งปม.สอบราคา
4-May-54
ไทยเข้มแข็ง
6110-012-0001-
541-0001
ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการสาขางานไฟฟ้าทั่วไป
1
ชุด
235,500
235,500
งปม.สอบราคา
4-May-54
ไทยเข้มแข็ง
 
ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ ปีการศึกษา 2553
7440-001-0005-
532-0003
เครื่องพริ้นเตอร์ HP 209A
1
เครื่อง
           
3,900
         
3,900
บกศ.
27-May-53
7440-001-0014-
532-0003
จอคอมพิวเตอร์ LCD 17" SUMSUNG 
1
จอ
           
4,700
         
4,700
บกศ.
19-Nov-53
เก้าอี้ 
120
ตัว
             
690
       
82,800
เงินอุดหนุน Fixit
3-Aug-53
7440-001-0014-
532-0004
จอแสดงผล LCD
1
จอ
           
4,700
         
4,700
บกศ.
19-Nov-52
7110-006-0010-
532-0001 ถึง 0002
เก้าอี้หมุนปรับระดับมีที่วางแขน
2
ตัว
850
1,700
บกศ.
22-Jun-53
6135-001-0008-
532-0001
เครื่องสำรองไฟ 800 VA
1
เครื่อง
           
2,290
         
2,290
บกศ. 
18-Aug-53
เก้าอี้ผ้าหลุยเหลือง
20
ตัว
           
2,350
47,000
บกศ.
12-Jul-53
7440-001-0002-
532-0001
จอคอมพิวเตอร์ LCD 18.5"
1
จอ
           
2,490
         
2,490
บกศ.
2-Jun-53
7110-002-0005-
532-0001
ตู้เก็บเอกสารขนาด 15  ลิ้นชัก
1
อัน
4,000
4,000
บกศ.
9-Dec-53
7110-002-0011-
532-0001 ถึง 0002
ตู้เก็บเอกสารแบบตั้งโต๊ะขนาด 5 ลิ้นชัก
2
อัน
1,500
3,000
บกศ.
9-Dec-53
พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 24"
4
ตัว
2,850
11,400
เงินอุดหนุน Fixit
25-May-53
7440-001-0005-
532-0005
เครื่องพริ้นเตอร์ HP 209A
1
เครื่อง
           
3,900
         
3,900
งปม. ปวช.
17-Aug-53
7440-001-0014-
532-0013 ถึง 0018
จอคอมพิวเตอร์ LCD 18.5" SUMSUNG SyncMaster
6
จอ
4,316
25,896
บกศ. สารสนเทศ
3-Mar-53
7440-001-0014-
531-0020 ถึง 0024
จอคอมพิวเตอร์ LCD 18.5"
5
จอ
4,290
21,450
เงินอุดหนุน
24-Jun-53
7730-007-0003-
531-0001 ถึง 0003
เครื่องเล่น DVD
3
เครื่อง
           
2,900
         
8,700
เงินอุดหนุน
26-May-53
6730-001-0001-
533-0001
เครื่องฉายภาพทึบแสง
1
เครื่อง
 
-
 
-
บริจาค
10-Jun-53
7440-001-0014-
531-0001 ถึง 0002
จอคอมพิวเตอร์ LCD 19 นิ้ว
2
จอ
           
4,700
9,400
เงินอุดหนุน
6-Nov-53
7440-001-0014-
531-0010 ถึง 0012
จอคอมพิวเตอร์ 18.5" SUMSUNG SyncMaster 
3
จอ
4,000
12,000
งปม. ปวส.
20-Jan-53
7440-001-0005-
533-0001
เครื่องพริ้นเตอร์ HP Laserjet P 1005
1
เครื่อง
 
 
-
บริจาค
8-Mar-53
7440-001-0005-
533-0002
เครื่องพริ้นเตอร์ Cannon MP 258 Series
1
เครื่อง
 
-
 
-
บริจาค
8-Mar-53
7440-001-0014-
531-0005 ถึง 0009
จอคอมพิวเตอร์ LCD 15" BENQ T52 WA
5
จอ
3,050
15,250
งปม. ปวช.
26-Nov-53
7440-001-0014-
532-0019
จอคอมพิวเตอร์ LCD 18.5" (E 1920x)
1
จอ
4,290
4,290
บกศ.
18-Jun-53
7440-001-0005-
532-0004
เครื่องพริ้นเตอร์ HP 209A
1
เครื่อง
           
3,900
         
3,900
บกศ.
8-Jul-53
7440-001-0005-
532-0006
เครื่องพริ้นเตอร์ HP 209A
1
เครื่อง
           
3,900
         
3,900
งปม.ปวช.
17-Aug-53
7440-001-0005-
532-0007
เครื่องพริ้นเตอร์ HP 209A
1
เครื่อง
           
3,900
         
3,900
บกศ.
25-Aug-53
ตู้เอกสารบานเปิดเตี้ย
2
ตู้
2,500
5,000
บกศ.
3-Feb-53