ครุภัณฑ์ ปีการศึกษา 2556
หมายเลขครุภัณฑ รายการ จำนวน/หน่วย  ราคาต่อหน่วย   ราคารวม  ประเภทเงิน ว/ด/ป ที่ได้รับ แผนก/งาน
6695-018-0026-561-001 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่าย 1 ห้อง   1,497,000 1,497,000 งบลงทุน 2 ก.ค.56 คอมฯ
6695-018-0027-561-001 ชุดปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์สำหรับงานออกแบบ- 1 ชุด   2,745,000 2,745,000 งบลงทุน 23 ส.ค.56 ชก.
  แม่พิมพ์ปั๊มโลหะแผ่น 3 มิติ              
7440-001-0007-562-001-005 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป 5 เครื่อง       19,760 98,800 บกศ.สารสนเทศ 12 ต.ค.55 งานศูนย์ข้อมูล
7440-001-0007-562-006-010 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป 5 เครื่อง       19,760 98,800 บกศ.สารสนเทศ 13 พ.ย.55 แผนกคอมฯ
7440-001-0007-562-011-015 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป 5 เครื่อง       19,760 98,800 บกศ.สารสนเทศ 17 ธ.ค.55 งานศูนย์ข้อมูล
3445-004-0002-562-001 เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายไหล่ 1 เครื่อง       11,000 11,000 บกศ. 28 ม.ค.56 งานอาคาร
7110-002-0012-562-001 ตู้เก็บเอกสารรูปด้าน 1 ขนาด 0.60*0.75*1.8 4 ชุด       13,500 54,000 บกศ. 5 มี.ค.56 งานประกัน
7110-002-0013-562-001 ตู้เก็บเอกสารแบบมีลิ้นชักรูปด้าน 2 ขนาด - 2 ชุด       14,500 29,000 บกศ. 5 มี.ค.56 "
  0.60*0.75*1.80ม.              
7440-010-0010-562-001 เครื่องโทรสาร รุ่น KX-FL612 1 เครื่อง       10,000 10,000 บกศ. 13 มิ.ย.56 งานบริหารงานทั่วไป
4430-004-0001-562-001 เตาอบชุปโลหะด้วยไฟฟ้า ขนาดกว้าง 25 ซม.x2 1 เตา       59,900 59,900 บกศ. 18 มิ.ย.56 ชก.
3445-002-0001-562-001-002 เครื่องตัดไฟเบอร์ตัด ขนาด 14 นิ้ว 2 เครื่อง         8,000      16,000 บกศ. 20 มิ.ย.56 ชช.
5130-007-0001-562-001-002 สว่านแท่น ขนาด ؽ" 2 ตัว       18,000      36,000 บกศ. 20 มิ.ย.56 ชช.
7440-001-0001-562-001 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1 เครื่อง       89,000 89,000 บกศ.สารสนเทศ 24 ก.ค.56 งานศูนย์ข้อมูล
4610-007-0001-562-001 เครื่องกรองน้ำ ขนาด 25*120 ซม. 1 เครื่อง 16,990      16,990 ประกันอุบัติเหตุ 15 ส.ค.56 งานสวัสดิการฯ
                 
ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ ปีการศึกษา 2556
หมายเลขครุภัณฑ รายการ จำนวน/หน่วย  ราคาต่อหน่วย   ราคารวม  ประเภทเงิน ว/ด/ป ที่ได้รับ แผนก/งาน
ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ เมนเบรกเกอร์ 3 เฟส ขนาด 100 แอมปืแปร์ 1 ตัว         5,200 5,200 งปม.ปวช. 17 ธ.ค.55 คอมฯ
ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ โต๊ะประชุมขาพับเก็บได้ ขนาด 180*75 ซม. 7 ตัว     2,500.00 17,500.00 บกศ. 15 ก.พ.56 ชย.
ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ เครื่องปริ้นเตอร์ HP Desk Jet  All-in-one 25 1 เครื่อง 2,890 2,890 บกศ.สารสนเทศ 27 มิ.ย.56 งานศูนย์ฯ
ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ เครื่องปริ้นเตอร์ HP Mono Laser P1102 1 เครื่อง 3,590 3,590 บกศ. 27 มิ.ย.56 สามัญ
ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ มอเตอร์สตาร์ทแบบทดรอบ 2 ลูก         3,800 7,600 อุดหนุน 24 ก.ค.56 ชย.
ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ เครื่องสำรองไฟ  ขนาด 480w 1 เครื่อง 1,990.00 1,990.00 งปม.ระยะสั้น 2 ส.ค.56 งานทะเบียน
ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ เครื่องสำรองไฟ ขนาด 850VA 1 เครื่อง 1,690.00 1,690 งปม.ระยะสั้น 4 ก.ย.56 งานวิทยบริการฯ
ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1,000VA 1 เครื่อง 1,990.00 1,990 งปม.ระยะสั้น 4 ก.ย.56 "
ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ เลื่อยไฟฟ้าตัดแต่งพุ่มไม้ 1 เครื่อง         2,500        2,500 งปม. 5 ก.ย.56 งานอาคาร
ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ กรรไกรตัดเลื่อยกิ่งไม้กระตุก 1 อัน         2,300        2,300 งปม. 5 ก.ย.56 งานอาคาร
ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ ตู้ RACK ใส่อุปกรณ์ 1 ตู้ 3,500 3,500 อุดหนุน 6 ก.ย.56 ชอ.
ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ แผงโซ่ลาเซล  80 วัตต์ 2 แผง 4,800.00 9,600 อุดหนุน 6 ก.ย.56 ชอ.