จำนวนรายการครุภัณฑ์แต่ละปีการศึกษา
ปีงบประมาณ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ ครุภัณฑ์ (บริจาค) หมายเหตุ
2564 5 0 0  
2563 13 0 1  
2562 10 13 12  
2561 17 5 15  
2560 7 0 1  
2559 1 19 4  
2558 22 32 6  
2557 27 91 14  
2556 14 12 0  
2555 7 25 4  
2554 16 21 1  
2553 26 26 3  
2552 32 40 0