หลักสูตรที่เปิดสอนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554
1.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546 หลักสูตร 3 ปี)
     1.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
1.1.1 สาขาวิชาเครื่องกล
           1.1.1.1 สาขางานยานยนต์
           1.1.1.2 สาขางานยานยนต์ ทวิภาคี
1.1.2 สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
           1.1.2.1 สาขางานเครื่องมือกล
1.1.3 สาขาวิชาโลหะการ
           1.1.3.1 สาขางานเชื่อมโลหะ
1.1.4 สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
           1.1.4.1 สาขางานไฟฟ้ากำลัง
           1.1.4.2 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
1.1.4 สาขาวิชาการก่อสร้าง
             1.1.5.1 สาขางานก่อสร้าง
     1.2 ประเภทวิชาพณิชยกรรม
  1.2.1 สาขาวิชาพณิชยการ
             1.2.1.1 สาขางานการบัญชี
             1.2.1.2 สาขางานการขาย
             1.2.1.3 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
     1.3 ประเภทวิชาประมง
  1.3.1 สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
             1.3.1.1 สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
     1.4 ประเภทวิชาคหกรรม
1.4.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
             1.4.1.1 สาขางานอาหารและโภชนาการ
2.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) พุทธศักราช .2546 หลักสูตร 2 ปี
รับจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. มีสาขาวิชาดังนี้
     2.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  2.1.1 สาขาวิชาเครื่องกล
             2.1.1.1 สาขางานเทคนิคยานยนต์
             2.1.1.2 สาขางานเทคนิคยานยนต์ ทวิภาคี
  2.1.2 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
             2.1.2.1 สาขางานเครื่องมือกล
  2.1.3 สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
           2.1.3.1 สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ
  2.1.4 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
             2.1.4.1 สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
             2.1.4.2 สาขางานติดตั้งไฟฟ้า ทวิภาคี
  2.1.5 สาขาวิชาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
             2.1.5.1 สาขางานระบบโทรคมนาคม
  2.1.6 สาขาวิชาการก่อสร้าง
             2.1.6.1 สาขางานเทคนิคควบคุมงานก่อสร้าง
     2.2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
  2.2.1 สาขาวิชาการบัญชี
             2.2.1.1 สาขางานการบัญชี
  2.2.2 สาขาวิชาการตลาด
             2.2.2.1 สาขางานการตลาด
  2.2.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
             2.2.3.1 สาขางานการพัฒนาโปรแกรม
3.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)พุทธศักราช 2546
รับจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 มีสาขาวิชาดังนี้
     3.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  3.1.1 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
             3.1.1.1 สาขางานติดตั้งไฟฟ้า