หลักสูตรที่เปิดสอนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557
1.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) พุทธศักราช 2557 (หลักสูตร 3 ปี)
     1.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
1.1.1 สาขาวิชาช่างยนต์
           1.1.1.1 สาขางานยานยนต์
           1.1.1.2 สาขางานยานยนต์ (ทวิภาคี)
           1.1.1.3 สาขางานตัวถังและสีรถยนต์ (ทวิภาคี)
1.1.2 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
           1.1.2.1 สาขางานเครื่องมือกล
1.1.3 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
           1.1.3.1 สาขางานผลิตภัณฑ์
1.1.4 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
           1.1.4.1 สาขางานไฟฟ้ากำลัง
1.1.5 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
           1.1.5.1 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
1.1.6 สาขาวิชาการก่อสร้าง
             1.1.6.1 สาขางานก่อสร้าง
     1.2 ประเภทวิชาพณิชยกรรม
  1.2.1 สาขาวิชาพณิชยการ
             1.2.1.1 สาขางานการบัญชี
             1.2.1.2 สาขางานการตลาด
             1.2.1.3 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
     1.3 ประเภทวิชาประมง
  1.3.1 สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
             1.3.1.1 สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
     1.4 ประเภทวิชาคหกรรม
1.4.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
             1.4.1.1 สาขางานอาหารและโภชนาการ
2.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) พุทธศักราช 2557 หลักสูตร 2 ปี
รับจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ม.6 มีสาขาวิชาดังนี้
     2.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  2.1.1 สาขาวิชาเครื่องกล
             2.1.1.1 สาขางานเทคนิคยานยนต์
             2.1.1.2 สาขางานเทคนิคยานยนต์ ทวิภาคี
2.1.2 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
           2.1.2.1 สาขางานเครื่องมือกล
  2.1.3 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
             2.1.3.1 สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
             2.1.3.2 สาขางานติดตั้งไฟฟ้า (ม.6)
  2.1.4 สาขาวิชาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
             2.1.4.1 สาขางานระบบโทรคมนาคม
     2.2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
2.2.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
           2.2.1.1 สาขางานการพัฒนาโปรแกรม