หลักสูตรที่เปิดสอนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558
1.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) พุทธศักราช 2557 (หลักสูตร 3 ปี)
     1.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
1.1.1 สาขาวิชาช่างยนต์
           1.1.1.1 สาขางานยานยนต์
           1.1.1.2 สาขางานยานยนต์ (ทวิภาคี)
           1.1.1.3 สาขางานตัวถังและสีรถยนต์ (ทวิภาคี)
1.1.2 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
           1.1.2.1 สาขางานเครื่องมือกล
1.1.3 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
           1.1.3.1 สาขางานผลิตภัณฑ์(เชื่อมโลหะ)
1.1.4 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
           1.1.4.1 สาขางานไฟฟ้ากำลัง
1.1.5 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
           1.1.5.1 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
1.1.6 สาขาวิชาการก่อสร้าง
             1.1.6.1 สาขางานก่อสร้าง
     1.2 ประเภทวิชาพณิชยกรรม
  1.2.1 สาขาวิชาพณิชยการ
             1.2.1.1 สาขางานการบัญชี
             1.2.1.2 สาขางานการตลาด
             1.2.1.3 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
     1.3 ประเภทวิชาประมง
  1.3.1 สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
             1.3.1.1 สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
     1.4 ประเภทวิชาคหกรรม
1.4.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
             1.4.1.1 สาขางานอาหารและโภชนาการ
     1.5 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
1.5.1 สาขาวิชาการโรงแรม
             1.5.1.1 สาขางานการโรงแรม (ทวิภาคี)
2.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) พุทธศักราช 2557 หลักสูตร 2 ปี
รับจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ม.6 มีสาขาวิชาดังนี้
     2.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  2.1.1 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
             2.1.1.1 สาขางานเทคนิคยานยนต์
             2.1.1.2 สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี)
2.1.2 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
           2.1.2.1 สาขางานเครื่องมือกล (ทวิภาคี)
  2.1.3 สาขาวิชาไฟฟ้า
             2.1.3.1 สาขางานติดตั้งไฟฟ้า (ทวิภาคี)
  2.1.4 สาขาวิชาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
             2.1.4.1 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ทวิภาคี)
  2.1.5 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
             2.1.5.1 สาขางานเทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง (ทวิภาคี)
     2.2 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2.2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
           2.2.1.1 สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทวิภาคี)
     2.3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
2.3.1 สาขาวิชาการโรงแรม
           2.3.1.1 สาขางานบริการส่วนหน้าโรงแรม (ทวิภาคี)