หลักสูตรที่เปิดสอนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559
1.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) พุทธศักราช 2556 (หลักสูตร 3 ปี)
     1.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม (Industrial Trades)
1.1.1 สาขาวิชาช่างยนต์ (Automotive)
           1.1.1.1 สาขางานยานยนต์ (Automotive)
           1.1.1.2 สาขางานยานยนต์ (ทวิภาคี) (Automotive)
           1.1.1.3 สาขางานตัวถังและสีรถยนต์ (ทวิภาคี) (Automotive Body and Painting)
1.1.2 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน (Machine Shop)
           1.1.2.1 สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (Automotive Pasts Production)
1.1.4 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง (Electrical Power)
           1.1.4.1 สาขางานไฟฟ้ากำลัง (Electrical Power)
1.1.5 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics)
           1.1.5.1 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์(Electronics)
1.1.6 สาขาวิชาการก่อสร้าง (Building Construction)
             1.1.6.1 สาขางานก่อสร้าง (Building Construction)
     1.2 ประเภทวิชาพณิชยกรรม (Commerce)
  1.2.1 สาขาวิชาการบัญชี (Accounting)
             1.2.1.1 สาขางานการบัญชี (Accounting)
  1.2.2 สาขาวิชาการตลาด (Marketing)
             1.2.2.1 สาขางานการตลาด (Marketing)
  1.2.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer Studies)
             1.2.2.1 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer Studies)
     1.3 ประเภทวิชาคหกรรม (Home Economics)
1.3.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (Food and Nutrition)
             1.4.1.1 สาขางานอาหารและโภชนาการ (Food and Nutrition)
     1.4 ประเภทวิชาประมง (Fisheries)
  1.4.1 สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Aquaculture)
             1.3.1.1 สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Aquaculture)
     1.5 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Tourism Industry)
1.5.1 สาขาวิชาการโรงแรม (Hotel and Hospitality)
             1.5.1.1 สาขางานการโรงแรม (ทวิภาคี) (Hotel and Hospitality)
2.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) พุทธศักราช 2557 หลักสูตร 2 ปี
รับจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ม.6 มีสาขาวิชาดังนี้
     2.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม (Industrial Trades)
  2.1.1 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล (Mechanical Technology)
             2.1.1.1 สาขางานเทคนิคยานยนต์ (Automotive Technology)
             2.1.1.2 สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี) (Automotive Technology)
2.1.2 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต (Production Technology)
           2.1.2.1 สาขางานเครื่องมือกล (Mechine Tools)
  2.1.3 สาขาวิชาไฟฟ้า (Electrical Engineering)
             2.1.3.1 สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ทวิภาคี) (Electrical Power)
  2.1.4 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง (Building Construction)
             2.1.5.1 สาขางานก่อสร้าง (Building Construction)
     2.2 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology)
2.2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
           2.2.1.1 สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Infromation Technology)
     2.3 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ (Business Administration)
2.3.1 สาขาวิชาการตลาด (Marketing)
           2.3.1.1 สาขางานการตลาด (Marketing)