หลักสูตรที่เปิดสอนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
1.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) พุทธศักราช 2562 (หลักสูตร 3 ปี)
     1.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม (Industrial Trades)
1.1.1 สาขาวิชาช่างยนต์ (Automotive)
           1.1.1.1 สาขางานยานยนต์ (Automotive)
           1.1.1.2 สาขางานยานยนต์ (ทวิภาคี) (Automotive)
1.1.2 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน (Machine Shop)
           1.1.2.1 สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (Automotive Pasts Production)
1.1.3 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง (Electrical Power)
           1.1.3.1 สาขางานไฟฟ้ากำลัง (Electrical Power)
1.1.4 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics)
           1.1.4.1 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์(Electronics)
1.1.5 สาขาวิชาการก่อสร้าง (Building Construction)
             1.1.5.1 สาขางานก่อสร้าง (Building Construction)
     1.2 ประเภทวิชาพณิชยกรรม (Commerce)
  1.2.1 สาขาวิชาการบัญชี (Accounting)
             1.2.1.1 สาขางานการบัญชี (Accounting)
  1.2.2 สาขาวิชาการตลาด (Marketing)
             1.2.2.1 สาขางานการตลาด (Marketing)
     1.3 ประเภทวิชาคหกรรม (Home Economics)
1.3.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (Food and Nutrition)
             1.3.1.1 สาขางานอาหารและโภชนาการ (Food and Nutrition)
     1.4 ประเภทวิชาประมง (Fisheries)
  1.4.1 สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Aquaculture)
             1.4.1.1 สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Aquaculture)
     1.5 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Tourism Industry)
1.5.1 สาขาวิชาการโรงแรม (Hotel and Hospitality)
             1.5.1.1 สาขางานการโรงแรม (ทวิภาคี) (Hotel and Hospitality)
     1.6 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology)
1.6.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
             1.6.1.1 สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
2.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) พุทธศักราช 2557 หลักสูตร 2 ปี
รับจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ม.6 มีสาขาวิชาดังนี้
     2.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม (Industrial Trades)
  2.1.1 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล (Mechanical Technology)
             2.1.1.1 สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี) (Automotive Technology)
2.1.2 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต (Production Technology)
           2.1.2.1 สาขางานเครื่องมือกล(ทวิภาคี) (Mechine Tools)
  2.1.3 สาขาวิชาไฟฟ้า (Electrical Engineering)
             2.1.3.1 สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ทวิภาคี) (Electrical Power)
             2.1.3.2 สาขางานไฟฟ้ากำลัง ม.6 (ทวิภาคี) (Electrical Power)
  2.1.4 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Engineering)
             2.1.4.1 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม) (Electrical Inductry)
             2.1.4.2 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม) ม.6 (Electrical Inductry)
  2.1.5 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง (Building Construction)
             2.1.5.1 สาขางานก่อสร้าง (Building Construction)
             2.1.5.2 สาขางานก่อสร้าง ม.6 (Building Construction)
     2.2 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology)
2.2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
           2.2.1.1 สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทวิภาคี) (Infromation Technology)
           2.2.1.2 สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.6 (ทวิภาคี) (Infromation Technology)
     2.3 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ (Business Administration)
2.3.1 สาขาวิชาการตลาด (Marketing)
           2.3.1.1 สาขางานการตลาด (Marketing)
           2.3.1.2 สาขางานการตลาด ม.6 (Marketing)
 2.3.2 สาขางานการบัญชี (Accounting)
           2.3.2.1 สาขางานการบัญชี (Accounting)
     2.4 ประเภทอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
2.3.1 สาขาวิชาการโรงแรม
           2.3.1.1 สาขางานบริการอาหารและครื่องดื่ม (ทวิภาคี)
           2.3.1.2 สาขางานบริการอาหารและครื่องดื่ม ม.6 (ทวิภาคี)