ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2551
    บุคลากรจำแนกตามประเภทตำแหน่ง  
ประเภทตำแหน่ง
อัตรากำลัง
ชาย
หญิง
รวม
เปอร์เซนต์
ผู้บริหาร
3
1
4
2
ข้าราชการครู
35
18
53
30
บุคลากรทางการศึกษา
0
4
4
2
พนักงานราชการ
0
1
1
1
ครูอัตราจ้าง
43
22
65
37
ลูกจ้างประจำ
9
3
12
7
ลูกจ้างชั่วคราว
10
27
37
21
รวม
100
76
176
100
 
ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2551
    บุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษา  
ประเภทบุคลากร
วุฒิการศึกษา
ป.เอก
ป.โท
ป.ตรี
ต่ำกว่า
ป.ตรี

รวม

ผู้บริหาร
-
4
-
-
4
ข้าราชการ
-
10
43
-
53
บุคลากรทางการศึกษา
-
4
-
4
พนักงานราชการ
-
1
-
-
1
ครูอัตราจ้าง
-
2
63
-
65
ลูกจ้างประจำ
-
-
12
12
ลูกจ้างชั่วคราว
-
21
16
37
รวม
0
17
131
28
176
 
ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2551
    บุคลากรจำแนกตามแผนกวิชา  
แผนกวิชา
อัตรากำลัง
ชาย
หญิง
รวม
เปอร์เซนต์
ช่างยนต์ 
18
-
18
16
ช่างกลโรงงาน 
11
-
11
10
ช่างเชื่อมโลหะ 
9
-
9
8
ช่างไฟฟ้ากำลัง
12
-
12
10
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
8
4
12
11
ช่างก่อสร้าง
3
3
6
5
เทคนิคพื้นฐาน
5
-
5
4
พณิชยกรรม
1
13
14
12
คหกรรม
-
2
2
3
เกษตรกรรม
2
0
0
2
ประมง
1
1
2
2
สามัญสัมพันธ์
4
15
19
17
รวม
74
39
113
100