ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2552
    บุคลากรจำแนกตามประเภทตำแหน่ง  
ประเภทตำแหน่ง
อัตรากำลัง
ชาย
หญิง
รวม
เปอร์เซนต์
ผู้บริหาร
4
1
5
3
ข้าราชการครู
36
17
53
31
บุคลากรทางการศึกษา
0
4
4
2
พนักงานราชการ
1
2
3
2
ครูอัตราจ้าง
37
21
58
34
ลูกจ้างประจำ
9
3
12
7
ลูกจ้างชั่วคราว
10
26
36
21
รวม
97
74
171
100
 
    บุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษา  
ประเภทบุคลากร
วุฒิการศึกษา
ป.เอก
ป.โท
ป.ตรี
ต่ำกว่า
ป.ตรี

รวม

ผู้บริหาร
-
5
-
-
5
ข้าราชการ
-
10
43
-
53
บุคลากรทางการศึกษา
-
4
-
4
พนักงานราชการ
-
-
3
-
3
ครูอัตราจ้าง
-
2
56
-
58
ลูกจ้างประจำ
-
-
12
12
ลูกจ้างชั่วคราว
-
20
16
36
รวม
0
17
126
28
171
 
    บุคลากรจำแนกตามแผนกวิชา  
แผนกวิชา
อัตรากำลัง
ชาย
หญิง
รวม
เปอร์เซนต์
ช่างยนต์ 
18
-
18
16
ช่างกลโรงงาน 
10
-
10
9
ช่างเชื่อมโลหะ 
7
-
7
6
ช่างไฟฟ้ากำลัง
11
-
11
10
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
6
5
11
10
ช่างก่อสร้าง
3
2
5
4
เทคนิคพื้นฐาน
5
-
5
4
พณิชยกรรม
1
16
17
15
คหกรรม
-
3
3
3
เกษตรกรรม
2
1
3
3
ประมง
1
1
2
2
สามัญสัมพันธ์
9
12
21
18
รวม
73
40
113
100