ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2553
    บุคลากรจำแนกตามประเภทตำแหน่ง  
ประเภทตำแหน่ง
อัตรากำลัง
ชาย
หญิง
รวม
เปอร์เซนต์
ผู้บริหาร
3
1
4
3
ข้าราชการครู
38
15
53
32
บุคลากรทางการศึกษา
0
3
3
2
พนักงานราชการ
1
2
3
2
ครูอัตราจ้าง
34
19
53
32
ลูกจ้างประจำ
9
3
12
7
ลูกจ้างชั่วคราว
10
26
36
22
รวม
95
69
164
100
 
    บุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษา
ประเภทบุคลากร
วุฒิการศึกษา
ป.เอก
ป.โท
ป.ตรี
ต่ำกว่า
ป.ตรี

รวม

ผู้บริหาร
-
4
-
-
4
ข้าราชการ
-
10
43
-
53
บุคลากรทางการศึกษา
-
3
-
3
พนักงานราชการ
-
-
3
-
3
ครูอัตราจ้าง
-
2
51
-
53
ลูกจ้างประจำ
-
-
12
9
ลูกจ้างชั่วคราว
-
20
16
36
รวม
0
16
120
25
164
 
    บุคลากรจำแนกตามแผนกวิชา
แผนกวิชา
อัตรากำลัง
ชาย
หญิง
รวม
เปอร์เซนต์
ช่างยนต์ 
18
-
18
17
ช่างกลโรงงาน 
10
-
10
9
ช่างเชื่อมโลหะ 
5
-
5
5
เทคนิคพื้นฐาน
4
-
4
4
ช่างไฟฟ้ากำลัง
11
-
11
10
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
7
4
11
7
ช่างก่อสร้าง 
4
1
5
5
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
1
1
2
2
อาหารและโภชนาการ
-
2
2
2
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
0
1
1
1
การขายการตลาด
0
4
4
4
การบัญชี
1
1
2
2
สัมพันธ์ธุรกิจ
1
2
3
3
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
0
5
5
5
เกษตรกรรม
2
1
3
3
สามัญสัมพันธ์
9
11
20
19
รวม
57
34
106
100