ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษจิกายน 2554
    บุคลากรจำแนกตามประเภทตำแหน่ง  
ประเภทตำแหน่ง
อัตรากำลัง
ชาย
หญิง
รวม
เปอร์เซนต์
ผู้บริหาร
4
1
5
3
ข้าราชการครู
37
17
54
38
บุคลากรทางการศึกษา
0
4
4
3
พนักงานราชการ
1
2
3
2
ครูอัตราจ้าง
23
15
38
27
ลูกจ้างประจำ
6
3
9
6
ลูกจ้างชั่วคราว
7
23
30
21
รวม
78
65
143
100
 
ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษจิกายน 2554
    บุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษา  
ประเภทบุคลากร
วุฒิการศึกษา
ป.เอก
ป.โท
ป.ตรี
ต่ำกว่า
ป.ตรี

รวม

ผู้บริหาร
-
5
-
-
5
ข้าราชการ
-
13
41
-
54
บุคลากรทางการศึกษา
-
4
-
4
พนักงานราชการ
-
-
3
-
3
ครูอัตราจ้าง
-
3
35
-
38
ลูกจ้างประจำ
-
-
9
9
ลูกจ้างชั่วคราว
-
16
14
30
รวม
0
21
99
23
143
 
ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษจิกายน 2554
    บุคลากรจำแนกตามแผนกวิชา  
แผนกวิชา
อัตรากำลัง
ชาย
หญิง
รวม
เปอร์เซนต์
ช่างยนต์ 
15
-
15
16
ช่างกลโรงงาน 
7
-
7
7
ช่างเชื่อมโลหะ 
5
-
5
5
เทคนิคพื้นฐาน
4
-
4
4
ช่างไฟฟ้ากำลัง
12
-
12
13
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
2
5
7
7
ช่างก่อสร้าง 
3
1
4
4
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
1
1
2
2
อาหารและโภชนาการ
-
2
2
2
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
0
1
1
1
การขายการตลาด
0
4
4
4
การบัญชี
1
1
2
2
สัมพันธ์ธุรกิจ
1
2
3
3
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
0
5
5
5
เกษตรกรรม
2
1
3
3
สามัญสัมพันธ์
2
12
14
15
รวม
57
38
95
100