ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2555
    บุคลากรจำแนกตามประเภทตำแหน่ง  
ประเภทตำแหน่ง
อัตรากำลัง
ชาย
หญิง
รวม
%
ผู้บริหาร
3
2
5
4
ข้าราชการครู
37
17
54
40
บุคลากรทางการศึกษา
0
4
4
3
พนักงานราชการ
1
2
3
2
ครูอัตราจ้าง
21
13
34
25
ลูกจ้างประจำ
6
3
9
6
ลูกจ้างชั่วคราว
7
20
27
20
รวม
75
61
136
100
 
    บุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษา  
ประเภทบุคลากร
วุฒิการศึกษา
ป.เอก
ป.โท
ป.ตรี
ต่ำกว่า
ป.ตรี

รวม

ผู้บริหาร
-
4
1
-
5
ข้าราชการ
-
15
39
-
54
บุคลากรทางการศึกษา
-
4
-
4
พนักงานราชการ
-
-
3
-
3
ครูอัตราจ้าง
-
2
32
-
34
ลูกจ้างประจำ
-
-
9
9
ลูกจ้างชั่วคราว
-
15
12
27
รวม
0
21
94
21
136
   
    บุคลากรจำแนกตามแผนกวิชา  
แผนกวิชา
อัตรากำลัง
ชาย
หญิง
รวม
เปอร์เซนต์
ช่างยนต์ 
16
-
16
18
ช่างกลโรงงาน 
7
-
7
9
ช่างเชื่อมโลหะ 
5
-
5
5
เทคนิคพื้นฐาน
4
-
4
4
ช่างไฟฟ้ากำลัง
11
-
11
12
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
3
5
8
9
ช่างก่อสร้าง 
2
1
3
3
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
1
1
2
2
อาหารและโภชนาการ
-
2
2
2
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
-
1
1
1
การขายการตลาด
-
3
3
3
การบัญชี
1
2
3
3
สัมพันธ์ธุรกิจ
1
2
3
3
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
0
4
4
4
เกษตรกรรม
2
1
3
3
สามัญสัมพันธ์
4
11
15
16
รวม
58
33
91
100