ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556
    บุคลากรจำแนกตามประเภทตำแหน่ง  
ประเภทตำแหน่ง
อัตรากำลัง
ชาย
หญิง
รวม
%
ผู้บริหาร
4
1
5
4
ข้าราชการครู
34
16
50
40
บุคลากรทางการศึกษา
0
4
4
3
พนักงานราชการ
1
2
3
2
ครูอัตราจ้าง
19
9
28
22
ลูกจ้างประจำ
5
3
8
6
ลูกจ้างชั่วคราว
8
21
29
23
รวม
71
56
127
100
 
   
    บุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษา  
ประเภทบุคลากร
วุฒิการศึกษา
ป.เอก
ป.โท
ป.ตรี
ต่ำกว่า
ป.ตรี

รวม

ผู้บริหาร
-
4
1
-
5
ข้าราชการ
-
15
35
-
50
บุคลากรทางการศึกษา
-
4
-
4
พนักงานราชการ
-
-
3
-
3
ครูอัตราจ้าง
-
1
27
-
28
ลูกจ้างประจำ
-
-
8
8
ลูกจ้างชั่วคราว
-
16
13
29
รวม
0
20
86
21
127
   
   
    บุคลากรจำแนกตามแผนกวิชา  
แผนกวิชา
อัตรากำลัง
ชาย
หญิง
รวม
เปอร์เซนต์
ช่างยนต์ 
15
-
15
19
ช่างกลโรงงาน 
7
-
7
9
ช่างเชื่อมโลหะ 
4
-
4
5
เทคนิคพื้นฐาน
4
-
4
4
ช่างไฟฟ้ากำลัง
8
-
8
10
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
5
2
7
9
ช่างก่อสร้าง 
3
0
3
4
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
2
1
3
4
อาหารและโภชนาการ
-
2
2
3
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
-
1
1
1
คณะบริหารธุรกิจ
-
2
9
11
เกษตรกรรม
1
1
2
2
สามัญสัมพันธ์
3
10
13
13
รวม
54
26
80
100