แหล่งที่มาของข้อมูล: งานบุคลากร ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557
    บุคลากรจำแนกตามประเภทตำแหน่ง  
ประเภทตำแหน่ง
อัตรากำลัง
ชาย
หญิง
รวม
%
ผู้บริหาร
4
-
4
4
ข้าราชการครู
34
16
50
40
บุคลากรทางการศึกษา
0
4
4
3
พนักงานราชการ
1
2
3
2
ครูอัตราจ้าง
19
9
29
22
ลูกจ้างประจำ
5
3
7
6
ลูกจ้างชั่วคราว
8
21
30
23
รวม
71
56
127
100
 
   
    บุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษา  
ประเภทบุคลากร
วุฒิการศึกษา
ป.เอก
ป.โท
ป.ตรี
ต่ำกว่า
ป.ตรี

รวม

ผู้บริหาร
-
4
-
-
4
ข้าราชการ
-
10
40
-
50
บุคลากรทางการศึกษา
-
4
-
4
พนักงานราชการ
-
-
3
-
3
ครูอัตราจ้าง
-
2
27
-
29
ลูกจ้างประจำ
-
-
7
7
ลูกจ้างชั่วคราว
-
15
15
30
รวม
0
16
89
22
127
   
   
    บุคลากรจำแนกตามแผนกวิชา  
แผนกวิชา
อัตรากำลัง
ชาย
หญิง
รวม
เปอร์เซนต์
ช่างยนต์ 
15
-
15
19
ช่างกลโรงงาน 
6
-
6
8
ช่างเชื่อมโลหะ 
4
-
4
5
เทคนิคพื้นฐาน
4
-
4
5
ช่างไฟฟ้ากำลัง
9
-
9
11
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
5
2
7
9
ช่างก่อสร้าง 
3
0
3
4
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
2
1
3
4
อาหารและโภชนาการ
-
2
2
3
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
-
1
1
1
คณะบริหารธุรกิจ
-
2
9
14
เกษตรกรรม
1
1
2
3
สามัญสัมพันธ์
3
9
12
15
รวม
54
25
79
100