แหล่งที่มาของข้อมูล: งานบุคลากร ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2558
    บุคลากรจำแนกตามประเภทตำแหน่ง  
ประเภทตำแหน่ง
อัตรากำลัง
ชาย
หญิง
รวม
%
ผู้บริหาร
5
-
5
4
ข้าราชการครู
33
15
48
41
บุคลากรทางการศึกษา
0
4
4
3
พนักงานราชการ
2
1
3
3
ครูอัตราจ้าง
12
9
21
19
ลูกจ้างประจำ
5
2
7
6
ลูกจ้างชั่วคราว
8
17
25
24
รวม
65
48
113
100
 
   
    บุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษา  
ประเภทบุคลากร
วุฒิการศึกษา
ป.เอก
ป.โท
ป.ตรี
ต่ำกว่า
ป.ตรี

รวม

ผู้บริหาร
-
5
-
-
5
ข้าราชการ
-
9
39
-
48
บุคลากรทางการศึกษา
-
4
-
4
พนักงานราชการ
-
-
3
-
3
ครูอัตราจ้าง
-
2
19
-
21
ลูกจ้างประจำ
-
-
7
7
ลูกจ้างชั่วคราว
-
13
12
25
รวม
0
16
78
19
113
   
   
    บุคลากรจำแนกตามแผนกวิชา  
แผนกวิชา
อัตรากำลัง
ชาย
หญิง
รวม
เปอร์เซนต์
ช่างยนต์ 
12
-
12
18
ช่างกลโรงงาน 
6
-
6
8
ช่างเชื่อมโลหะ 
4
-
4
5
เทคนิคพื้นฐาน
4
-
4
5
ช่างไฟฟ้ากำลัง
7
-
7
10
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
4
1
5
7
ช่างก่อสร้าง 
3
1
4
5
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
1
1
2
3
อาหารและโภชนาการ
-
2
2
3
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
-
1
1
1
คณะบริหารธุรกิจ
2
9
4
15
เกษตรกรรม
1
1
2
3
สามัญสัมพันธ์
3
9
12
16
รวม
47
25
72
100