แหล่งที่มาของข้อมูล: งานบุคลากร ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤษจิกายน 2559
    บุคลากรจำแนกตามประเภทตำแหน่ง  
ประเภทตำแหน่ง
อัตรากำลัง
ชาย
หญิง
รวม
%
ผู้บริหาร
4
1
5
5
ข้าราชการครู
34
13
47
47
บุคลากรทางการศึกษา
0
3
3
3
พนักงานราชการ
2
1
3
3
ครูอัตราจ้าง
7
6
21
13
ลูกจ้างประจำ
5
2
7
7
ลูกจ้างชั่วคราว
6
13
19
19
รวม
58
39
97
100
 
   
    บุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษา  
ประเภทบุคลากร
วุฒิการศึกษา
ป.เอก
ป.โท
ป.ตรี
ต่ำกว่า
ป.ตรี

รวม

ผู้บริหาร
-
5
-
-
5
ข้าราชการ
-
10
37
-
47
บุคลากรทางการศึกษา
-
3
-
3
พนักงานราชการ
-
-
3
-
3
ครูอัตราจ้าง
-
-
13
-
13
ลูกจ้างประจำ
-
-
7
7
ลูกจ้างชั่วคราว
-
9
10
19
รวม
0
15
65
7
97
   
   
    บุคลากรจำแนกตามแผนกวิชา  
แผนกวิชา
อัตรากำลัง
ชาย
หญิง
รวม
เปอร์เซนต์
ช่างยนต์ 
10
-
10
16
ช่างกลโรงงาน 
5
-
5
6
ช่างเชื่อมโลหะ 
4
-
4
6
เทคนิคพื้นฐาน
2
-
2
3
ช่างไฟฟ้ากำลัง
7
-
7
11
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
3
1
4
6
ช่างก่อสร้าง 
3
1
4
6
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
1
1
2
3
อาหารฯผ้าฯ
-
3
3
5
คณะบริหารธุรกิจ
2
9
4
15
เกษตรกรรม
1
1
2
3
สามัญสัมพันธ์
3
8
11
17
รวม
40
24
64
100