แหล่งที่มาของข้อมูล: งานบุคลากร ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2560
    บุคลากรจำแนกตามประเภทตำแหน่ง  
ประเภทตำแหน่ง
อัตรากำลัง
ชาย
หญิง
รวม
%
ผู้บริหาร
3
1
4
4
ข้าราชการครู
31
13
44
47
บุคลากรทางการศึกษา
0
3
3
3
พนักงานราชการ
2
1
3
3
ครูอัตราจ้าง
5
9
15
13
ลูกจ้างประจำ
4
2
6
6
ลูกจ้างชั่วคราว
6
14
20
21
รวม
51
43
94
100
 
   
    บุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษา  
ประเภทบุคลากร
วุฒิการศึกษา
ป.เอก
ป.โท
ป.ตรี
ต่ำกว่า
ป.ตรี

รวม

ผู้บริหาร
-
4
-
-
4
ข้าราชการ
-
10
34
-
44
บุคลากรทางการศึกษา
-
-
3
-
3
พนักงานราชการ
-
-
3
-
3
ครูอัตราจ้าง
-
-
14
-
14
ลูกจ้างประจำ
-
-
6
6
ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
9
11
20
รวม
0
14
63
17
94
   
   
    บุคลากรจำแนกตามแผนกวิชา  
แผนกวิชา
อัตรากำลัง
ชาย
หญิง
รวม
เปอร์เซนต์
ช่างยนต์ 
11
-
11
18
ช่างกลโรงงาน 
4
-
4
7
ช่างเชื่อมโลหะ 
4
-
4
7
เทคนิคพื้นฐาน
2
-
2
3
ช่างไฟฟ้ากำลัง
7
-
7
11
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
2
1
3
5
ช่างก่อสร้าง 
2
1
3
5
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
1
1
2
3
อาหารฯผ้าฯ
-
4
4
7
คณะบริหารธุรกิจ
2
8
10
16
เกษตรกรรม
1
1
2
3
สามัญสัมพันธ์
1
8
9
15
รวม
37
24
61
100