::::::: ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช :::::

นางพันธ์เพ็ญ โพธิ์ใบ

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : การศึกษาผู้ใหญ่
ปริญญาตรี : คหกรรมศาสตร์ศึกษา

ประวัติการทำงาน
พ.ศ.2559 - ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช::::: รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และฝ่ายแผนงานฯ :::::

นายธนเดช นวลเจริญ

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : คอม. เครื่องกล
ปริญญาตรี : ปทส. เทคนิคยานยนต์
ปวช. ปวส. : ช่างยนต์

ประวัติการทำงาน
พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน : รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
พ.ศ.2555 - 2557 : รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
พ.ศ.2540 - 2555 : ครูชำนาญการ วช.พัทลุง


::::: รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และฝ่ายแผนงานฯ:::::
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายประสิทธิ์ สุวรรณา

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท :
ปริญญาตรี : วท.บ.  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ปวช.,ปวส. :

ประวัติการทำงาน
พ.ศ.2559 - ปัจจุบัน : รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
พ.ศ.2559 : รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม

::::: รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา และฝ่ายแผนงานฯ:::::

นายสมภาพ ขนุนทอง

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศศ.ม. พัฒนาสังคมวิชาเอกการจัดการ
ปริญญาตรี : ประกาศณียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง วิชาเอกเครื่องมือกล


ประวัติการทำงาน
พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน : รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
พ.ศ.2556 : 2557 : รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพมหาราช
พ.ศ.2537 - 2554 : ครูชำนาญการวิทยาลัยเทคนิคสตูล