ครูแผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

นางย่อม คำแป้น

ครู คศ.2
ทำหน้าที่
  หัวหน้าแผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี: ทษ.บ.ประมงน้ำจืด
  ต่ำกว่าปริญญาตรี: ปวส. เกษตร

นายบุญธรรม คำแป้น

ครู คศ.2
ทำหน้าที่
  หัวหน้างานความร่วมมือ
  ครูประจำแผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
วุฒิการศึกษา
  ปริญญาโท: ศ.อ.ม.บริหารอาชีวศึกษา
  ปริญญาตรี: วท.บ.เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
  ต่ำกว่าปริญญาตรี: