ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นางเกษร อินทร์เตรียะ

ครู คศ.2
ทำหน้าที่
  หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี: คศ.บ.อาหารและโภชนาการ
  ต่ำกว่าปริญญาตรี: ปวส. อาหาร

นางสาวณัฐสุดา คงทอง

ครูอัตราจ้าง
ทำหน้าที่
  ครูประจำแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี: อาหารและโภชนาการ
  ต่ำกว่าปริญญาตรี: