.:: ครูแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย ::.

นางนิตย์ศรี สาครสวัสดิ์

ครู คศ.2
ทำหน้าที่
  หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
  หัวหน้าแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี: คศ.บ.ผ้าและเครื่องแต่งกาย
  ต่ำกว่าปริญญาตรี: ปวส. ผ้าและเครื่องแต่งกาย

นางสาวมณฑา ยี่หาญ

ครู คศ.2
ทำหน้าที่
  ครูประจำแผนกวิชา
วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี:
  ต่ำกว่าปริญญาตรี: