.:: ครูแผนกวิชาการขาย การตลาด ::.

นางนัยนา หอมดำรงค์ศักดิ์

ครู คศ.2
ทำหน้าที่
  หัวหน้าแผนกวิชาการขายการตลาด
วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี: บธ.บ.การจัดการทั่วไป
  ต่ำกว่าปริญญาตรี: ปวส. เลขานุการ

นางสาวอลิศา ไกรนรา

ครูอัตราจ้าง
ทำหน้าที่
  ครูประจำแผนกวิชาการขายการตลาด
วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี:บธ.บ.การจัดการทั่วไป
  ต่ำกว่าปริญญาตรี: