.:: ครูแผนกวิชาการบัญชี ::.

นางลัดดา ตั้งมณีสกุล

ครู คศ.2
ทำหน้าที่
  หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี: คศ.บ.การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
  ต่ำกว่าปริญญาตรี: ปวส. บัญชี

นายประสิทธิ์ ศรีเชื้อ

ครู คศ.2
ทำหน้าที่
  ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี
วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี: บธ.บ. บัญชี
  ต่ำกว่าปริญญาตรี: ปวส.บัญชี