.:: ครูแผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ ::.

นายประเวท จันทร์งาม

ครู คศ.1
ทำหน้าที่
  หัวหน้าแผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ
วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี: บธ..บ. การจัดการทั่วไป
  ต่ำกว่าปริญญาตรี: ปวส. คอมพิวเตอร์