.:: ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ::.

นางสาวจุฑาภรณ์ ศรีใส

ครู คศ.1
ทำหน้าที่
  หัวหน้าำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี: วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
  ต่ำกว่าปริญญาตรี: ม.6

นางสาวปิยะพร แก้วแสง

ครผู้ช่วย
ทำหน้าที่
  ครูประจำแผนกวิชาสคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วุฒิการศึกษา
  ปริญญาโท:
  ปริญญาตรี:เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
  ต่ำกว่าปริญญาตรี:

นางสาวรัตนา บุญมี

ครูอัตราจ้าง
ทำหน้าที่
  ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี: บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ต่ำกว่าปริญญาตรี: ม.6