.:: ครูแผนกวิชาเกษตร ::.

นายโกศล ชุมดี

ครู คศ.2
ทำหน้าที่
  หัวหน้าแผนกวิชาเกษตร
วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี: วท.บ.พืชศาสตร์
  ต่ำกว่าปริญญาตรี: ปวส.เกษตร

นางวดี กุลจิตติชนก

ครู คศ.3
ทำหน้าที่
  ครูประจำแผนกวิชาเกษตร
วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี: วท.บ.ปฐพีศาสตร์
  ต่ำกว่าปริญญาตรี: มศ.5