.:: ครูแผนกสามัญสัมพันธ์ ::.

นางราศรี นามโชติ

ครู คศ.3
ทำหน้าที่
  หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
วุฒิการศึกษา
  ปริญญาโท: ศษ.ม.จิตวิทยาการศึกษา
  ปริญญาตรี: ศศ.บ.จิตวิทยาแนะแนว/ไทย
  ต่ำกว่าปริญญาตรี: มศ.5

นางเกศนี ชนะสงคราม

ครู คศ.2
ทำหน้าที่
  ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี: ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
  ต่ำกว่าปริญญาตรี: มศ.5

นางสาวสุพร ภูมิวาส

ครู คศ.2
ทำหน้าที่
  ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี: ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
  ต่ำกว่าปริญญาตรี: มศ.5

นายขจร เหมจินดา

ครู คศ.3
ทำหน้าที่
  ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
วุฒิการศึกษา
  ปริญญาโท: ค.ม.บริหารการศึกษา
  ปริญญาตรี: ศศ.บ.ภาษาไทย
  ต่ำกว่าปริญญาตรี: ม.6

นางพัชรี วาทีรักษ์

ครู คศ.2
ทำหน้าที่
  ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี: กศ.บ.พลศึกษา
  ต่ำกว่าปริญญาตรี: ปกศ.สูง พละ

นางสาวพรพิมา ปรีชา

ครูอัตราจ้าง
ทำหน้าที่
  ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี: วท.บ.เคมี
  ต่ำกว่าปริญญาตรี:

นางวรรณา ศรีนิรัตน์

ครูอัตราจ้าง
ทำหน้าที่
  ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี: ศศ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  ต่ำกว่าปริญญาตรี:

นางสาวภัชสรา เห็นพร้อม

ครูอัตราจ้าง
ทำหน้าที่
  ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี:คณิตศาสตร์ี
  ต่ำกว่าปริญญาตรี:

Mr. Lemwel Torregosa

ครูอัตราจ้าง
ทำหน้าที่
  ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี:
  ต่ำกว่าปริญญาตรี: