.:: ลูกจ้างประจำ ::.

นางอรวรรณ ฉายศิริวัฒนา

ตำแหน่ง
    พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 3

วุฒิการศึกษา
    ม.ศ.3

นางเต็มศิริ ณรงค์ฤทธิ์

ตำแหน่ง
    พนักงานทั่วไป

วุฒิการศึกษา
    ปก.ศ.สูง

นายอุทัย ศิลมัย

ตำแหน่ง
    ผู้ดูแลหมวดสถานที่

วุฒิการศึกษา
    ปวช.

นายโกษม จรพงศ์

ตำแหน่ง
    พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

วุฒิการศึกษา
    ปวส.ช่างยนต์

นายสวัสดิ์ สรญาณณ์

ตำแหน่ง
    พนักงานทั่วไป

วุฒิการศึกษา
    ป.4

นายวิเชียร ชูช่วง

ตำแหน่ง
    พนักงานทั่วไป

วุฒิการศึกษา
    ป.4