บุคลากรทางการศึกษา

นางยุพิน นวลย่อง

จพง.ธุรการ ชำนาญงาน
ทำหน้าที่
  หัวหน้างาน งานบริหารทั่วไป
  หัวหน้างาน งานบุคลากร
วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี: บธ.บ.การจัดการทั่วไป
  ต่ำกว่าปริญญาตรี: บัญชี

นางเรณู คงเกิด

จพง.การเงินฯ ชำนาญงาน
ทำหน้าที่
  หัวหน้างาน งานการเงิน
วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี: ศศ.บ.พัฒนาชุมชน
  ต่ำกว่าปริญญาตรี: เลขานุการ

นางนวลจันทร์ ทรัพย์แต่ง

จพง.การเงินฯ ปฏิบัติงาน
ทำหน้าที่
  หัวหน้างาน งานการบัญชี
วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี: บธ.บ.การบัญชี
  ต่ำกว่าปริญญาตรี: การบัญชี