.:: ลูกจ้างชั่วคราว::.

นางสารอรอุมา ถิ่นรัศมี

ตำแหน่งงานที่จ้าง
    จนท.ธุรการ
วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี: บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ต่ำกว่าปริญญาตรี: ปวส.คอมพิวเตอร์, ปวช.คอมฯ

นางดาว ทองเนื้ออ่อน

ตำแหน่งงานที่จ้าง
    จนท.งานบุคลากร
วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี:
  ต่ำกว่าปริญญาตรี:
      - ปวส.คอมพิวเตอร์
      - ม.6

นางสาวประไพ นิววานิช

ตำแหน่งงานที่จ้าง
    จนท.งานกิจกรรม
วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี: ศศ.บ.พัฒนาชุมชน
  ต่ำกว่าปริญญาตรี: ปวส.การบัญชี

นางมนตบงกช ลักษโณสุรางค์

ตำแหน่งงานที่จ้าง
    จนท.งานทะเบียน
วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี: ศศ.บ.การจัดการทั่วไป(บัญชี)
  ต่ำกว่าปริญญาตรี: ปวส.การบัญชี, ปวช.การบัญชี

นางสาวนันทนา ควรรำพึง

ตำแหน่งงานที่จ้าง
    จนท.งานกิจกรรม
วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี: บธ.บ.การบัญชี
  ต่ำกว่าปริญญาตรี: ปวส.การบัญชี,ปวช.การบัญชี

นางสิริพันธ์ จรพงค์

ตำแหน่งงานที่จ้าง
    จนท.งานทะเบียน
วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี: ศศ.บ.การบริหารธุรกิจ
  ต่ำกว่าปริญญาตรี: ปวส.การบัญชี

นายเดชา สำเภาทอง

ตำแหน่งงานที่จ้าง
   หน.งานวิทยบริการ และจนท.งานศูนย์ฯ
วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี: วท.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสากรรม
  ต่ำกว่าปริญญาตรี: ปวส.ไฟฟ้ากำลัง

นางพัชรี สุขบำเพ็ญ

ตำแหน่งงานที่จ้าง
    จนท.งานแนะแนว
วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี: ศศ.บ.การบัญชี
  ต่ำกว่าปริญญาตรี: ปวส.การบัญชี

นางสาวปัทมาวดี ทิพย์โภชน์

ตำแหน่งงานที่จ้าง
    จนท.งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี: บธ.บ.ระบบสารสนเทศ
  ต่ำกว่าปริญญาตรี: ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายเฉลิมชัย กุลศรี

ตำแหน่งงานที่จ้าง
    พนักงานขับรถ
วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี: วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล
  ต่ำกว่าปริญญาตรี: ปวส.ช่างยนต์, ปวช.ช่างยนต์

นายสมพิศ เรศประดิษฐ์

ตำแหน่งงานที่จ้าง
    นักการภารโรง
วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี:
  ต่ำกว่าปริญญาตรี:.ม.6

นางเพ็ญศรี ฉันทลาภ

ตำแหน่งงานที่จ้าง
    นักการภารโรง
วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี:
  ต่ำกว่าปริญญาตรี: มศ.5

นางวันเพ็ญ กายโรจน์

ตำแหน่งงานที่จ้าง
    นักการภารโรง
วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี:
  ต่ำกว่าปริญญาตรี: ป.4

นางเสาลักษณ์ ชอบพจน์

ตำแหน่งงานที่จ้าง
    นักการภารโรง
วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี:
  ต่ำกว่าปริญญาตรี: ม.6

นางกัลญา หนูเจริญ

ตำแหน่งงานที่จ้าง
    นักการภารโรง
วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี:
  ต่ำกว่าปริญญาตรี: ม.6

นายประเสริฐ รัตนอุบล

ตำแหน่งงานที่จ้าง
    ยาม
วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี:
  ต่ำกว่าปริญญาตรี: ม.3

นายเจริญ บุญสำลี

ตำแหน่งงานที่จ้าง
    ยาม
วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี:
  ต่ำกว่าปริญญาตรี: ปวท.ธุรกิจเกษตร

นายอรรถชัย สุรญาณณ์

ตำแหน่งงานที่จ้าง
    ยาม
วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี:
  ต่ำกว่าปริญญาตรี: ม.3

นางอาพร จรพงศ์

ตำแหน่งงานที่จ้าง
    นักการภารโรง
วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี:
  ต่ำกว่าปริญญาตรี: ม.3

นางสาวรัษฎากร แก้วศรีจันทร์

ตำแหน่งงานที่จ้าง
    จนท.งานผลิตการค้า
วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี:
  ต่ำกว่าปริญญาตรี: ปวส.การบัญชี