.:: ครูแผนกวิชาการโรงแรม ::.

นางพวงเพ็ญ ม้ากาบแก้ว

ครู คศ.2
ทำหน้าที่
  หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม
วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี: บธ.บ การจัดการทั่วไป
  ต่ำกว่าปริญญาตรี:

นางสาวสิรารัตน์ สงเทพ

ครูอัตราจ้าง
ทำหน้าที่
  ครูประจำแผนกวิชาการโรงแรม
วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี:
  ต่ำกว่าปริญญาตรี: