ครูแผนกช่างยนต์

นายวสันต์ ดาราสูรย์

ครู คศ.2
ทำหน้าที่
  หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี: ศศ.บ.บริหารทรัพยากรมนุษย์
  ต่ำกว่าปริญญาตรี: ปวส.ช่างยนต์

นายอวยชัย ฐานะกาญจน์

ครู คศ.2
ทำหน้าที่
  ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี: ค.บ.บริหารการศึกษา
  ต่ำกว่าปริญญาตรี: ปวส.ช่างยนต์

นายสุราคร ชุมนาค

ครู คศ.1
ทำหน้าที่
  ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี: ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
  ต่ำกว่าปริญญาตรี:ปวส. ช่างยนต์

นายบุญรักษ์ ฉายศิริวัฒนา

ครู คศ.2
ทำหน้าที่
  ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี: ศษ.บ.บริหารการศึกษา
  ต่ำกว่าปริญญาตรี:ปวส. ช่างยนต์

นายเอกศักดิ์ สงวนคำ

ครู คศ.2
ทำหน้าที่
  ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
วุฒิการศึกษา
  ปริญญาโท: ค.อ.ม.เครื่องกล
  ปริญญาตรี: ปทส.เครื่องกล
  ต่ำกว่าปริญญาตรี: ช่างยนต์

นายชัยยันต์ ขวัญเกื้อ

ครู คศ.1
ทำหน้าที่
  ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
วุฒิการศึกษา
  ปริญญาโท:
  ปริญญาตรี:อสบ. เครื่องกล
  ต่ำกว่าปริญญาตรี:ช่างยนต์

นายสมกิต ด้วงกูล

ครู คศ.2
ทำหน้าที่
  ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี:กศ.ม. อุตสาหกรรมการศึกษา
  ต่ำกว่าปริญญาตรี: ปวส. ช่างยนต์

นายวรวิทย์ หมั่นเพียร

ครู คศ.1
ทำหน้าที่
  ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี: วิศวกรรมเครื่องกล
  ต่ำกว่าปริญญาตรี: ปวส. เทคนิคยานยนต์

นายพรชัย ผันแปรจิตร

ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
ทำหน้าที่
  ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี: วท.บ.เทคโนโลยีอุตสากรรม
  ต่ำกว่าปริญญาตรี: ปวส.ช่างยนต์

นายธีระ สุขบำเพ็ญ

ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
ทำหน้าที่
  ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี: วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
  ต่ำกว่าปริญญาตรี: ปวส.ช่างยนต์