.:: ครูแผนกช่างกลโรงงาน ::.

นายมาโนช ต่อเหล่าค้า

ครู คศ.2
ทำหน้าที่
  หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี: ค.อ.บ.อุตสาหการเครื่องกล
  ต่ำกว่าปริญญาตรี: ช่างกล

นายณรงค์ ม้ากาบแก้ว

ครู คศ.3
ทำหน้าที่
  ครูประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี:ค.อ.บ.อุตสาหการเครื่องกล
  ต่ำกว่าปริญญาตรี:

นายสัมพันธ์ จิตสำรวย

ครู คศ.2
ทำหน้าที่
  ครูประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี:ศษ.บ.บริหารการศึกษา
  ต่ำกว่าปริญญาตรี: ช่างกล

นายพยุงศักดิ์ โสพรรณเมธ

ครู คศ.1
ทำหน้าที่
  ครูประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี: วศบ.เครื่องกล
  ต่ำกว่าปริญญาตรี: ช่างเทคนิคการผลิต.