ครูแผนกช่างเชื่อมโลหะ

นายศุภรณ์ กาณจนอารี

ครู คศ.2
ทำหน้าที่
  หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี: วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  ต่ำกว่าปริญญาตรี: ช่างโลหะ

นายวันชัย เพชรน้อย

ครู คศ.2
ทำหน้าที่
  ครูประจำแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี: ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์
  ต่ำกว่าปริญญาตรี: ช่างโลหะ

นายริวัฒน์ อวิรุตม์

ครู คศ.2
ทำหน้าที่
  ครูประจำแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี: ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
  ต่ำกว่าปริญญาตรี: ช่างโลหะ

นายประสิทธิ์ ไวยวรรณจิตร

ครู คศ.2
ทำหน้าที่
  ครูประจำแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี: ปทส.เชื่อมประสาน
  ต่ำกว่าปริญญาตรี: ช่างเชื่อม