ครูแผนกเทคนิคพื้นฐาน

นายศิรพงศ์ หอมดำรงศักดิ์

ครู คศ.2
ทำหน้าที่
  หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี: ศษ.บ.บริหารการศึกษา
  ต่ำกว่าปริญญาตรี: ช่างกล

นายธีรพงศ์ ทรัพย์แต่ง

ครอัตราจ้าง
ทำหน้าที่
  ครูประจำแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี: ปทส.เทคนิคการผลิต
(เครื่องมือกล)
  ต่ำกว่าปริญญาตรี: