.:: ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ::.

นายเอกศักดิ์ อินทร์เตรียะ

ครู คศ.2
ทำหน้าที่
  ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
วุฒิการศึกษา
  ปริญญาโท: ค.อ.ม.ไฟฟ้า
  ปริญญาตรี: ค.อ.บ.ไฟฟ้า
  ต่ำกว่าปริญญาตรี: ปวส.ปมอ.ไฟฟ้ากำลัง

นายสุมน โส้สมัน

ครู คศ.2
ทำหน้าที่
  หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี: ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
  ต่ำกว่าปริญญาตรี: ปวส. ปม.ไฟฟ้า

นายแอ๊ต อินทรอุดม

ครู คศ.2
ทำหน้าที่
  ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี: ค.บ.เทคโนโลยีนวัตกรรม
  ต่ำกว่าปริญญาตรี: ปวส.ไฟฟ้า

นายสุวัฒน์ อมรกล

ครู คศ.2
ทำหน้าที่
  ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี: ปทส.เทคนิคไฟฟ้ากำลัง
  ต่ำกว่าปริญญาตรี: ปวส. ไฟฟ้า

นายอดิสร แซ่เอี้ยว

คร คศ.2
ทำหน้าที่
  ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี:
  ต่ำกว่าปริญญาตรี:

นายสนอง บำรุง

ครู คศ.2
ทำหน้าที่
  ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี:
  ต่ำกว่าปริญญาตรี:

นายชูศักดิ์ วรรณปทุมจินดา

พนักงานราชการ(ครู)
ทำหน้าที่
  ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี:วท.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
  ต่ำกว่าปริญญาตรี:ปวส.ไฟฟ้ากำลัง