ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายบุญฤิทธิ์ ทองโอ

ครู คศ.2
ทำหน้าที่
  หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
วุฒิการศึกษา
  ปริญญาโท: ค.อ.ม.ไฟฟ้า
  ปริญญาตรี: ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
  ต่ำกว่าปริญญาตรี: ปวส. อิเล็กทรอนิกส์

นายสุภาพ ทองโอ

ครู คศ.2
ทำหน้าที่
  หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
  ครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี: วศ.บ.เมคคาทรอนิกส์
  ต่ำกว่าปริญญาตรี: ปวช. อิเล็กทรอนิกส์

นางอรอุมา ทองโอ

พนักงานราชการ(ครู)
ทำหน้าที่
  ครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี: วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอิเล็กฯ
  ต่ำกว่าปริญญาตรี: ปวช. อิเล็กทรอนิกส์