ครูแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

นายสมภพ สุจริตจันทร์

ครู คศ.2
ทำหน้าที่
  หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
วุฒิการศึกษา
  ปริญญาโท:กจ.ม.การจัดการ
  ปริญญาตรี: บธ.บ.ก่อสร้าง
  ต่ำกว่าปริญญาตรี: ปวส. ก่อสร้าง

นายณัฐชัย ไตรเมศ

พนักงานราชการ(ครู)
ทำหน้าที่
  ครูประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี: วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการก่อสร้าง
  ต่ำกว่าปริญญาตรี:

นางสาวประภาภรณ์ อินทรเสนีย์

ครูอัตราจ้าง
ทำหน้าที่
  ครูประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี:วศบ. วิศวกรรมโยธา
  ต่ำกว่าปริญญาตรี: ก่อสร้าง